Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami,
lecz także inspiratorami, zdolnymi do motywowania ludzi”.
[Lee Iacocca „Autobiografia”]


CELE SZKOLENIA


 • Poprawienie efektywności kierowania ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania personelem.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w porozumiewaniu się i kierowaniu ludźmi.
 • Rozpoznanie własnego stylu kierowania i stylu kierowania najefektywniejszego dla zespołu.
 • Doskonalenie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do efektywniejszej pracy.
 • Poprawa przepływu informacji między pracownikami i przełożonymi.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia bieżącej i okresowej oceny efektywności pracy i realizacji zadań.


PROGRAM SZKOLENIA 


STYLE KIEROWANIA.

Określenie własnego stylu kierowania - dopasowanie własnego stylu kierowania do zespołu i sytuacji zewnętrznej.

 

BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU.

Funkcje i role w zespole.

Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I PRZEPŁYW INFORMACJI W FIRMIE.

Współpraca i komunikowanie się z ludźmi o różnorodnych stylach zachowania.

Zasady udzielania informacji zwrotnych (rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych).

Komunikacja niewerbalna.

Asertywne zachowanie szefa w relacjach z pracownikami.

Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji. 

 

MOTYWOWANIE - inspirowanie ludzi do rozwoju i działania.

Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów - co motywuje innych.

Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej.

 

DELEGOWANIE ZADAŃ.

Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania? 

Nieinwazyjne, konstruktywne delegowanie zadań.

Trudności, bariery w procesie delegowania. 

 

KOMFORT PSYCHICZNY A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE.

Strategie radzenia sobie ze stresem.

Twórcze myślenie w zarządzaniu. 

 

ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW.

Czynniki wpływające na realizację celów i efektywność pracy.

Organizacja pracy własnej i podwładnych. 

 

PROWADZENIE EFEKTYWNYCH ROZMÓW OCENIAJĄCYCH BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH.

Omawianie bieżących osiągnięć i stopnia realizacji założonych celów.

Wyznaczanie celów, planów na przyszłość.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • efektywnie zarządzać ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki kierowania zespołem,
 • skutecznie motywować pracowników do efektywniejszej pracy,
 • tworzyć pozytywne relacje z pracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu,
 • skutecznie wyznaczać cele i koncentrować się na priorytetowych działaniach, wyznaczonych w ramach stanowiska pracy, 
 • skutecznie delegować zadania oraz radzić sobie z trudnościami podczas przekazywania zadań, 
 • przygotować i przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem. 

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny.  

 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl