Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Swój sukces lub porażkę człowiek nosi w sobie...
Nie zależą one od warunków zewnętrznych."
[Ralph Waldo Trine]


CELE SZKOLENIA


Przygotowanie uczestników do efektywnego doprowadzania do pozytywnej transakcji z klientem.

Zwiększenie profesjonalizmu w kontakcie z klientem poprzez:

 • Wywołanie w sobie stanu pozytywnej motywacji i zaangażowania do intensywnej pracy w warunkach ostrej konkurencji.
 • Zrozumienie przez uczestników wewnętrznej taktyki sprzedawania - umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoją wydajność i dochody.
 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji z klientem i nauczenie zasad skutecznego porozumiewania się.
 • Usystematyzowanie i podkreślenie kluczowych czynników decydujących o sukcesie w sprzedaży.
 • Ćwiczenie głównych elementów procesu sprzedaży i tworzenie kreatywnych metod sprzedawania.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem. 
 • Poznanie skutecznych metod pozyskiwania klientów konkurencji.

 

PROGRAM SZKOLENIA


PSYCHICZNE PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY.

Kluczowe, psychologiczne umiejętności w sprzedaży.

 • Pozytywna postawa psychiczna – nastawienie do sprzedaży.
 • Wyznaczanie celów.
 • Rozpoznawanie i dostosowanie się do typu klienta.
 • Umiejętność wywierania wpływu na ludzi.
 • Mowa ciała.
 • Zadawanie pytań.
 • Aktywne słuchanie.

Metody zwiększania obrotów.

 

METODY BUDOWANIA WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI JAKO PODSTAWA OSIĄGANIA SUKCESÓW.

Najważniejsze czynniki usprawniające i utrudniające działania handlowca:

 • Czynniki racjonalne – co można zmienić?
 • Czynniki emocjonalne – jak uodpornić się na negatywne sygnały od klientów?

Skuteczność sprzedaży i stopień satysfakcji klienta a: 

 • Sposób myślenia o sprzedawaniu. 
 • Sposób myślenia o firmie, produktach i stylu wykonywanej pracy.

Pokonywanie barier w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych.

 

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI I ZAUFANIA W KONTAKTACH Z KLIENTAMI NA ETAPIE OTWARCIA SPRZEDAŻY.

Pozyskiwanie informacji o kliencie w początkowej fazie rozmowy handlowej. 

Techniki szybkiego zdobywania zaufania klienta.

Tworzenie wpływowego wizerunku przez handlowca – zasady autoprezentacji.

Zasady wykorzystywania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących.

Metody docierania do prawdziwych interesów klienta.

Techniki efektywnej komunikacji z klientem. 

 

SPRZEDAŻ POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTA.

Czego można dowiedzieć się od klientów, motywy zachowań (racjonalne
i emocjonalne decyzje klientów).

Rozpoznawanie i wspieranie ujawnionych i nieujawnionych potrzeb klienta.

Kształtowanie umiejętności prezentowania korzyści adekwatnie do potrzeb klienta.

Wywieranie wpływu w procesie przedstawiania oferty - psychologiczne metody prezentacji produktów. 

Budowanie scenariusza prezentacji w oparciu o zasady perswazji.

Kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu – rozpoznawanie potrzeb nie zgłoszonych.

Zamiana cecho-zalety na korzyści.

 

TYPY OSOBOWOŚCI KLIENTÓW – PREFEROWANE STYLE ROZMOWY, OCZEKIWANIA.

Ocena typu klienta.

Potrzeby różnych typów klientów (potrzeby merytoryczne, psychologiczne) – jak się do nich odnosić.

Psychologiczne potrzeby klientów – jak je wykorzystywać, by skłonić do zakupu.

Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów klienta.

 

ZASTRZEŻENIA I ZAMKNIĘCIA.

Typowe zastrzeżenia twoich klientów - metody skuteczne w radzeniu sobie z obiekcjami.

Dlaczego klienci nie kupują i jak usuwać powody odmowy zakupu?

Metody zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zakupu.

Sposoby radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami klientów i z reklamacjami.

Psychologiczne techniki finalizacji sprzedaży.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • zaplanować początkowe etapy sprzedaży i przygotować się do przeprowadzenia ich w sposób najbardziej efektywny,
 • zdobywać zaufanie klienta w początkowej fazie rozmowy handlowej,
 • prawidłowo rozpoznawać potrzeby klienta,
 • przygotować własną prezentację posługując się językiem korzyści dostosowanym do potrzeb i motywów zakupu poszczególnych klientów,
 • rozpoznawać różne typy osobowości klientów i dostosowywać się do ich stylu komunikacji, 
 • stosować różne metody finalizacji sprzedaży,
 • skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl