Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy, człowiek może zrealizować.”
[Napoleon Hill]


System służy regularnemu przekazywaniu pracownikom firmy informacji o uzyskiwanej przez nich efektywności. Ma pomóc w zwiększeniu skuteczności działań oraz uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

System informacji zwrotnej ma zwiększać efektywność działania firmy poprzez:

 • dostarczanie pracownikowi obiektywnej i wszechstronnej informacji dotyczącej wyników jego pracy,
 • wskazywanie zachowań i wyników oczekiwanych przez firmę,
 • analizę kompetencji pracownika przez pryzmat potrzeb jego stanowiska.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OCENY DLA FIRMY


 • wzrost efektywności pracy i motywacji personelu poprzez określenie mocnych stron, obszarów, które należy doskonalić i wspólne ustalenie celów na przyszłość,
 • poprawa komunikacji, przepływu informacji w firmie,
 • większe zadowolenie klientów z obsługi,
 • efektywniejsza realizacja celów i zamierzeń stawianych przez firmę.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OCENY DLA OCENIAJĄCEGO


 • motywowanie pracownika do poprawy osiągnięć dzięki wspólnemu ustalaniu celów oraz wprowadzania obiektywnych kryteriów ich oceny,
 • poprawa wyników pracy dzięki określeniu słabych i mocnych stron pracownika oraz możliwość wspierania rozwoju zawodowego pracowników o największym potencjale,
 • systematyczne informowanie pracowników o tym jak oceniana jest efektywność ich pracy,
 • możliwość łatwiejszego rozpoznawania potrzeb szkoleniowych pracowników.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OCENY DLA OCENIANEGO


 • zwiększenie motywacji do pracy,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • polepszenie komunikacji przełożeni — podwładni,
 • poczucie docenienia przez przełożonego, dowartościowanie pracownika,
 • jasne określenie przez przełożonych wymagań, oczekiwań i standardów pracy, nad którymi trzeba pracować,
 • okazja do lepszego poznania poglądów i opinii przełożonego,
 • możliwość wspólnego wskazania słabych i mocnych stron pracownika i sposobów pracy nad nimi,
 • ustalenie jasno sprecyzowanych, konkretnie określonych i mierzalnych celów,
 • uzyskanie pomocy w rozwiązaniu trudnych spraw,
 • formalna wymiana zdań na temat pracy, wzajemnych oczekiwań, pomysłów, odczuć w czasie specjalnie przeznaczonym na ten cel,
 • możliwość dokonania samooceny i wyników swojej pracy.


OCENA POWINNA DAĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIA


 • Jaka poprawa jest wymagana?
 • Jak tego dokonać?
 • Jak kontrolować postępy?
 • Ocena to moment na znalezienie przyczyn obniżenia efektywności (np. czy pracownik ma za mało doświadczenia, czy źle organizuje, może nie umie ustalać priorytetów) i wspólne znalezienie sposobów na jej zwiększenie.


CELE SZKOLENIA


Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej do przeprowadzania ocen okresowych pracowników.


PROGRAM SZKOLENIA


MIEJSCE SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH W POLITYCE PERSONALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

Najważniejsze cele oceny.

Założenia systemu ocen okresowych.

Wymagania stawiane systemom ocen.

Omówienie korzyści wynikających z wprowadzenia systemu dla przełożonych, podwładnych, firmy, klientów.

Konsekwencje braku oceny pracowników.

Uwarunkowania systemu ocen (cele strategiczne firmy, metoda zarządzania, styl kierowania, autorytet oceniających, wiek pracowników).


USTALENIE KRYTERIÓW OCENY.

Kryteria dotyczące efektywności.

Kryteria dotyczące kwalifikacji.

Kryteria dotyczące zachowań.

Kryteria osobowościowe.


ZASADY PROWADZENIA ROZMÓW Z OCENIANYMI PRACOWNIKAMI.

Schemat przebiegu rozmowy oceniającej.

 • Przygotowanie
 • Rozpoczęcie rozmowy
 • Zachęcenie do samooceny pracownika
 • Przedstawienie oceny przez przełożonego
 • Podsumowanie
 • Uzgodnienie działań na przyszłość
 • Kontrola działań

Zasady udzielania informacji zwrotnych (Rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych).


TYPOWE BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE OCENY I SPOSOBY ICH ELIMINACJI.

Błędy techniczne.

Błędy w sposobie oceniania.

Jak unikać błędów oceny?


UZGODNIENIE DZIAŁAŃ  NA PRZYSZŁOŚĆ - WSPÓLNE USTALENIE CELÓW.

Rozmowa z trudnym pracownikiem (Co zrobić jeśli pracownik pracuje w sposób, z którego przełożony nie jest zadowolony?)

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI


 • określać cele, najważniejsze założenia i korzyści wynikające z wprowadzenia systemu ocen w swojej firmie,
 • samodzielnie napisać kryteria oceny swoich podwładnych,
 • przygotować i przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem,
 • identyfikować i zapobiegać typowym błędom popełnianym w trakcie oceny,
 • ustalać cele poprawy efektywności pracy wspólnie z pracownikami, a także udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych „trudnym pracownikom”.

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl