Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

ASSESSMENT CENTRE jest niezwykle uniwersalną  metodą wykorzystywaną  m.in. przy okazji:

 • Rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Okresowej ocenie pracownika.
 • Przesunięciach stanowiskowych, awansach i zwolnieniach  (np. konkursy na stanowiska menedżerskie).
 • Określeniu potrzeb szkoleniowych i ocenie efektywności szkoleń.

 


CELE SZKOLENIA


Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie przygotować narzędzia służące procedurze Assessment Centre,
 • profesjonalnie przeprowadzić procedurę Assessment Centre,
 • przygotować raport z Assessment Centre,
 • udzielić informacji zwrotnej uczestnikom Assesment Centre.


PROGRAM SZKOLENIA


ASSESSMENT CENTRE - WPROWADZENIE.

Cele Assessment Centre.

Metody selekcji i rekrutacji pracowników – kiedy i dlaczego  stosować Assessment Centre? 

 

KRYTERIA OCENY ASSESSMENT CENTRE.

Treść wykonywanej pracy, dotychczasowe sytuacje krytyczne i historia stanowiska pracy (inwentarz potencjalnych  sytuacji i wymaganej na danym stanowisku aktywności).

Specyfikacja wymagań (wiedza merytoryczna, umiejętności, cechy osobowościowe). 

Lista niezbędnych kompetencji - określenie profilu idealnego kandydata.

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW METODĄ ASSESSMENT CENTRE.

Rodzaje ćwiczeń (m.in. In basket, fact - fanding, gry biznesowe, prezentacje, analiza zadania, dyskusja grupowa, wywiad behawioralny).

Opracowanie kart obserwacji kandydata.

Skale ocen – rodzaje, zalety i ograniczenia.

Opracowanie skal ocen. 

Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assessment Centre badających umiejętności kandydatów z zakresu zarządzania ludźmi, np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu, obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres.

Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assessment Centre  badających umiejętności kandydatów z zakresu predyspozycji i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku, mi.in. odporności na stres, kreatywności, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami, zarządzania czasem, wiedzy merytorycznej niezbędnej na danym stanowisku.  

 

PRZEPROWADZANIE SESJI ASSESSMENT CENTRE.

Zachowanie asesorów a rzetelność wyników Assessment Centre.

Zadania asesora podczas sesji Assessment Centre.

 

PLANOWANIE PROGRAMU ASSESSMENT CENTRE.

Scenariusz spotkania z kandydatami. 

Wybór czasu i miejsca. Instrukcje dla kandydatów. Podział obserwacji. 

Wybór kandydatów. 

 

INTERPRETACJA DANYCH I RAPORT Z SESJI ASSESSMENT CENTRE.

Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji. Klasyfikacja informacji. 

Dyskusja asesorów i jej synteza. 

Typowe błędy popełniane w tracie oceny kandydata  i sposoby ich eliminacji.

Raport z oceną kandydata. Rodzaje raportów. 

Informacje zwrotne - prezentowanie informacji uczestnikowi sesji.

 

 


Proponowany program szkolenia prosimy traktować jako wstępny. 

Szczegółową ofertę - dopasowaną do potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego - prześlemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 81 532 21 76

e-mail: biuro@eipb.pl

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl