Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Celem wielu liderów jest sprawić,  by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie.  Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie.” [C. Northcutt]

 

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu na podstawie Listu Intencyjnego, podpisanego w Lublinie w dniu 10.06.2020 roku pomiędzy Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS, Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu Sp.J. reprezentowanym przez Małgorzatę Fryszkiewicz i Cezarego Fryszkiewicza.

Studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy studiów otrzymują przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, znają najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu.

Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich w dobie XXI wieku.

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku”:

 • dają słuchaczom kompletny pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności biznesowych,
 • to 80% praktyki i 20% teorii podczas 320h nauki,
 • odbywają się w systemie niestacjonarnym: soboty i niedziele (max. 2 zjazdy w mc.),
 • kładą nacisk na najwyższą jakość kształcenia: wśród wykładowców są wieloletni praktycy biznesu, trenerzy, coachowie, mentorzy oraz naukowcy,
 • kierowane są do wąskiej grupy osób, nastawionych na rozwój i sukces: max. 16 uczestników.

 

PRZEDMIOTY PROWADZONE W RAMACH STUDIÓWAgile – zwinne zarządzanie organizacją w świecie VUCA – 10 godz., LB
Przedmiot „Agile – zwinne zarządzanie organizacją w świecie VUCA” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: powszechnych praktyk i metod stosowanych w zarządzaniu zwinnym, korzyści ze stosowania Agile w firmie, modelu VUCA  i jego zastosowania w zarządzaniu, zarządzania w sytuacji zmieniających się priorytetów, projektowania nowych produktów i usług, interpretowania i wykorzystania istniejących możliwości w celu skutecznej realizacji celów projektowych.

Automotywacja i motywowanie innych – 15 godz., LB
Przedmiot „Automotywacja i motywowanie innych” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: skutecznej motywacji do osiągania celów zawodowych, czynników wpływających na sukces w organizacji, metod i narzędzi pozafinansowego motywowania pracowników uwzględniających potrzeby i możliwości zarówno organizacji, jak i pracowników, skutecznych rozwiązań podnoszących zaangażowanie i tworzenia przyjaznej atmosfery pracy zachęcającej pracowników do angażowania się w realizowane zadania.

Budowanie efektywnych relacji ze współpracownikami – 15 godz., LB
Przedmiot „Budowanie efektywnych relacji ze współpracownikami” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: zaawansowanych zasad budowania relacji ze współpracownikami i podejmowania decyzji zespołowych, identyfikacji i eliminacji barier występujących w komunikacji w zespole, tworzenia pozytywnych i długotrwałych relacji ze współpracownikami oraz rozwijania asertywnej i elastycznej komunikacji, sprzyjającej współdziałaniu i tworzeniu samodoskonalącej się firmy.

Budowanie innowacyjnej organizacji w procesie zmian – 15 godz., LB
Przedmiot „Budowanie innowacyjnej organizacji w procesie zmian” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: zasad i narzędzizarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, technik i metod pokonywania oporu wobec zmian i projektowania działań służących przezwyciężaniu jego źródeł, narzędzi pozwalających rozwijać innowacyjne podejście u siebie i innych, komunikowania procesu zmian w przedsiębiorstwie poprzez dobranie skutecznych kanałów, technik i treści komunikatów oraz tworzenia otwartej komunikacji, sprzyjającej współdziałaniu w procesie zmian.

Coaching jako nowoczesne narzędzie rozwoju kadr – 15 godz., LB
Przedmiot „Coaching jako nowoczesne narzędzie rozwoju kadr” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: różnych metod rozwoju kompetencji pracowników zatrudnionych w organizacji, w tym prowadzenia rozmów coachingowych motywujących do rozwoju postrzeganego przez pracownika, jako wartość dla organizacji.

Coaching kariery menedżera – 10 godz., LB
Przedmiot „Coaching kariery menedżera” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: przyczyn problemów i porażek na drodze do awansu, dokonania autorefleksji w celu określenia własnej tożsamości zawodowej, stworzenia wizji spełnienia w życiu zawodowym i planu działania umożliwiającego odniesienie sukcesu w przestrzeni współczesnego rynku pracy.

Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpienia publiczne – 15 godz., LB
Przedmiot „Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpienia publiczne” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: zasad wystąpień publicznych, zasad przygotowania profesjonalnej prezentacji, sposobów radzenia sobie z tremą podczas wystąpień, wpływu na odbiorców poprzez komunikację niewerbalną, która ma istotne znaczenie w tworzeniu wizerunku profesjonalnego menadżera.

Estetyka w biznesie – 5 godz., WY
Przedmiot „Estetyka w biznesie” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: głównych nurtów i zagadnień estetyki i sztuki współczesnej wykorzystywanych w estetyce organizacji, korzyści wynikających z wdrożenia wiedzy i kompetencji estetycznych w zarządzaniu tożsamością i wizerunkiem firmy, planowania strategii estetycznej w zarządzaniu a także obszarów w których zastosowanie podejścia estetycznego poprawia komunikację z klientami i konsoliduje zespół wokół wspólnych wartości.

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce – 10 godz., WY + CA
Przedmiot „Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: instytucjonalizacji etyki w biznesie, etycznych aspektów życia gospodarczego, rozwiązywania problemów etycznych poprzez zastosowanie wybranych koncepcji etycznych, zasad tworzenia „dobrych praktyk” w odpowiedzialnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, analizy krytycznej zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmowania działań zwanych „dobrymi praktykami” w biznesie oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy w środowisku biznesowym i otoczeniu zewnętrznym.

Etykieta biznesu – 5 godz., LB
Przedmiot „Etykieta biznesu” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: zasad „savoir-vivre” w biznesie, etykiety w biznesie w oparciu o system wartości w polskiej kulturze, prowadzenia korespondencji służbowej, najczęściej spotykanych w życiu publicznym błędów językowych w mowie i w piśmie, stosowania protokołu dyplomatycznego w komunikacji z partnerami biznesowymi, a także korzyści wynikających ze znajomości reguł grzecznościowych w życiu społecznym i różnic w stosowaniu zasad precedencji w etykiecie towarzyskiej  oraz biznesowej.

Facylitacja – menedżer jako moderator – 10 godz., LB
Przedmiot „Facylitacja – menedżer jako moderator” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: narzędzi i technik skutecznej facylitacji w nowoczesnej organizacji, priorytetyzacji problemów i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, tworzenia właściwych relacji w środowisku zawodowym poprzez modelowanie partnerstwa, tworzenia warunków do kreatywnego i opartego na współpracy rozwiązywania problemów, tworzenia kultury współuczestnictwa i odpowiedzialności poprzez zaangażowanie wszystkich uczestników w proces myślenia, tworzenia rozwiązań  i realizację przedsięwzięcia.

Filozoficzne podstawy biznesu i zarządzania – 10 godz., WY + CA
Przedmiot „Filozoficzne podstawy biznesu i zarządzania” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: filozoficznych teorii ważnych dla teorii i praktyki biznesu i zarządzania, antropologicznych i kulturowych uwarunkowań budowania i optymalizacji przedsiębiorczej aktywności, diagnozy różnych interesów i wartości pojawiających się w obszarze aktywności biznesowej oraz analizy problemowych sytuacji praktycznych przy użyciu narzędzi zawartych w różnych teoriach filozoficznych.

Innowacyjne zarządzanie HR – rola działań personalnych w budowaniu wizerunku firmy i menedżera – 15 godz., LB
Przedmiot „Innowacyjne zarządzanie HR – rola działań personalnych w budowaniu wizerunku firmy i menedżera” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: formalnych aspektów zatrudniania, procesów, stanowisk pracy i kształtowania polityki wynagrodzeń, a także współczesnych koncepcji HR w odniesieniu do wymagań pracowników oraz innowacyjnych narzędzi współczesnej komunikacji z rynkiem pracownika.

Job Crafting – 15 godz., LB
Przedmiot „Job Crafting” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: nowoczesnych metod budowania sensu i motywacji do pracy oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, metod  diagnozowania mocnych stron i wartości pracowników oraz skutecznych rozwiązań podnoszących zaangażowanie zespołu w celu realizacji misji i wizji przedsiębiorstwa.

Kreatywność kluczem do sukcesu w biznesie – 5 godz., LB
Przedmiot „Kreatywność kluczem do sukcesu w biznesie” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: procesów twórczych i roli komunikacji w grupowych procesach twórczych, roli poczucia własnej wartości w rozwijaniu kreatywności, technik kreatywnego myślenia oraz nowatorskiego i nieszablonowego rozwiązywania problemów biznesowych w kontekście celów i wartości. 

Marketing 4.0 – skuteczne zarządzanie marką przedsiębiorstwa – 5 godz., LB
Przedmiot „Marketing 4.0 – skuteczne zarządzanie marką przedsiębiorstwa” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: nowoczesnych technologii informatycznych w marketingu i sposobów ich stosowania, w tym instrumentów pozwalających na kreowanie marki przedsiębiorstwa, opracowanie strategii marketingowej dla firmy oraz prowadzenie internetowych kampanii marketingowych w celu kreowania pozytywnego wizerunku w świecie biznesu.

Mentoring jako fundament uczącej się organizacji – 10 godz., LB
Przedmiot „Mentoring jako fundament uczącej się organizacji” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: praktycznych aspektów pracy mentora, uwarunkowań organizacyjnych determinujących proces wdrażania mentoringu w firmach, planowania i przeprowadzenia sesji mentoringu oraz wdrażania programów mentoringowych do specyfiki konkretnej organizacji.

Personal branding – budowanie marki osobistej menedżera – 5 godz., LB
Przedmiot „Personal branding – budowanie marki osobistej menedżera” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.:budowania strategii własnej marki osobistej, możliwości wykorzystania marki osobistej jako jednego z narzędzi odpowiedzialnego zarządzania zespołem, zarządzania własną marką osobistą w kontekście działalności w danej organizacji oraz na otwartym rynku pracy, a także kulturowych, psychologicznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wpływających na koncepcję marki osobistej.

Praktyczne aspekty prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 5 godz., WY
Przedmiot „Praktyczne aspekty prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: analizy i interpretacji regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, oceny sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, roli sądu i procesu sądowego między przedsiębiorcami, a także czynnego udziału przedsiębiorstwa w organizacji procesów gospodarczych.

Praktyczne aspekty socjologii organizacji i zarządzania – 10 godz., WY + CA
Przedmiot „Praktyczne aspekty socjologii i organizacji zarządzania” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: relacji pomiędzy strukturami, systemami i procesami w organizacji w kontekście zarządzania ludźmi, analiz socjologicznych i ich wpływu na rozwiązywanie problemów w organizacji i społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych, w tym uwarunkowań konsumpcji i podstawowych metod jej badania.  

Przywództwo organizacyjne – 10 godz., WY + CA
Przedmiot „Przywództwo organizacyjne” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: teoretycznych i praktycznych aspektów przywództwa organizacyjnego, w tym ewolucji teorii przywódczych na przestrzeni wieków, etycznych fundamentów przewodzenia w organizacji, aksjologicznych uwarunkowań zarządzania poprzez wartości, wpływu patologii osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną oraz związku pomiędzy tą kulturą, a autentycznym przywództwem, a także wyzwań, jakie stoją przed liderem XXI wieku.

Różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych – 10 godz., LB
Przedmiot „Różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: komunikacji międzykulturowej, kodów negocjacyjnych i błędów wynikających z ich niedopasowania, praktycznych przykładów rozwiązywania problemów biznesowych poprzez odwołanie się do kodu kulturowego kontrahenta, a także wpływu różnic kulturowych na prowadzenie negocjacji biznesowych w środowisku wielokulturowym.

Strategia rynkowa – 15 godz., LB
Przedmiot „Strategia rynkowa” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: głównych trendów rozwojowych na rynku dóbr konsumpcyjnych, projektowania propozycji wartości, planowania i realizowania strategii własnego przedsiębiorstwa, rozwiązywania problemów organizacji poprzez zastosowanie wybranej strategii rynkowej oraz osiągania celów w sposób strategiczny, który jest zgodny z celami przedsiębiorstwa.

Wellbeing w organizacji – 10 godz., LB
Przedmiot „Wellbeing w organizacji” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: wellbeingu i jego wykorzystania w efektywnym zarządzaniu organizacją, w tym nowoczesnych technik i metod zarządzania poczuciem dobrostanu pracownika, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb organizacji w kontekście wzrostu produktywności i wyników biznesowych.

Współpraca nauki i biznesu w ramach gospodarki opartej na wiedzy – 5 godz., LB
Przedmiot „Współpraca nauki i biznesu w ramach gospodarki opartej na wiedzy” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: praktycznych aspektów współpracy nauki z biznesem poprzez prezentację przykładów innowacyjnych projektów, form i narzędzi wspierania współpracy nauki z biznesem, metod nawiązania współpracy z nauką oraz korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną z innymi podmiotami.

Wywieranie wpływu – psychologia perswazji w pracy menedżera – 15 godz., LB
Przedmiot „Wywieranie wpływu – psychologia perswazji w pracy menedżera” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: przeciwstawiania się psychomanipulacji, stosowania języka perswazji i zaawansowanych technik wywierania wpływu w sposób dostosowany do różnych typów osobowości pracowników i sytuacji, w celu realizacji przyjętej misji i wizji przedsiębiorstwa.

Zarządzanie emocjami i stresem w organizacji – 15 godz., LB
Przedmiot „Zarządzanie emocjami i stresem w organizacji” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: inteligencji emocjonalnej oraz jej roli w relacjach interpersonalnych, skutecznych metod zapobiegania i neutralizowania reakcji stresowej, a także wpływu na własne stany emocjonalne i emocje pracowników w ramach kultury work-life balance w organizacji.

Zarządzanie projektami – 15 godz., LB
Przedmiot „Zarządzanie projektami” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: istoty, definicji i charakterystycznych cech projektu, typologii projektów biznesowych, nowoczesnych technik,  metod i narzędzi zarządzania projektami, tworzenia harmonogramu projektu, a także skutecznego zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie w celu rozwoju firmy w czasach kryzysu.

Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy – 10 godz., LB
Przedmiot „Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania różnorodnością, wpływu różnorodności zespołów na wyniki ekonomiczne firmy, opracowania planu strategicznego dla zespołu pracowniczego w kwestii stosowania procedur antydyskryminacyjnych, a także ukierunkowania rozwoju kompetencji psychospołecznych pracowników w obszarze wdrażania skutecznej polityki równościowej firmy.

Zarządzanie zespołem rozproszonym – 10 godz., LB
Przedmiot „Zarządzanie zespołem rozproszonym” ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu, m.in.: różnic między zarządzaniem zespołem rozproszonym, a stacjonarnym, rodzajów i struktur zespołów rozproszonych, cech i kompetencji niezbędnych do skutecznego zarządzania takim zespołem, a także praktycznych narzędzi, zarówno do komunikacji na odległość, jak i monitorujących i kontrolujących pracę zespołu w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach.

Łączna ilość godzin: 320 godz., w tym 30 godz. WY, 20 godz. CA i 270 godz. LAB

 

WIĘCEJ INFORMACJI odnośnie osób prowadzących, rekrutacji, opłaty za studia dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow-podyplomowych,118,menedzer-xxi-wieku,91649.chtm?fbclid=IwAR3QfbLWcrNRpM7Oog4R8-kONe07xJsdFOgzoDvpIlFfi1AT9HGKsKhFoTI

 

 

KONTAKT

Organizatorzy:

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie - Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 54 79
e-mail: wfis@umcs.pl

Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz Sp.J.
ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin
tel.: +48 (81) 532 21 76
e-mail: biuro@eipb.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

 

Informacji udzielają:

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Monika Baczewska-Ciupak
tel.: +48 (81) 537 28 84
e-mail: m.baczewska-ciupak@umcs.pl


Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych
Małgorzata Fryszkiewicz
tel.: +48 (81) 532 21 76
e-mail: malgosia@eipb.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl