Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

"Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean."
[Isaac Newton]

 

 

 

 

Studia prowadzone wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu

 

CEL

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń.
 
Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.


Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie przygotować program szkolenia, 
 • napisać cele poprawy efektywności treningu, 
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych, 
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy, 
 • dostosować się do różnych typów odbiorców, 
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia, 
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe, 
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi, 
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie, 
 • prowadzić szkolenie z zakresu coachingu, negocjacji oraz psychologii sprzedaży. 

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymają licencyjne programy z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz sprzedaży.

Wyjątkowe połączenie doskonalenia warsztatu trenerskiego z gotowymi licencyjnymi programami szkoleń, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce.


PRZEZNACZENIE

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód trenera, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych.


TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 lub 3 tygodnie.
Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

Metody prowadzenia zajęć:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • prezentacje,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków,
 • nagrania i analiza video.


WYKŁADOWCY 

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy – praktycy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.


MATERIAŁY

Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet materiałów związanych z programami licencyjnymi.


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu szkolenia (egzamin praktyczny).


PROGRAM STUDIÓW 

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ – PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ (16 godzin lekcyjnych).

 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności.
 • Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Wykorzystanie planów szkoleniowych w praktyce.
 • Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej.
 • Opracowanie przykładowych ćwiczeń do wykorzystania na szkoleniu.
 • Techniki twórczego myślenia w prowadzeniu szkoleń.


UMIEJĘTNOŚCI AUTOPREZENTACJI I PREZENTACJI NA SZKOLENIU (32 godziny lekcyjne).

 • Metody psychicznego przygotowania do szkolenia osoby prowadzącej.
 • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników.
 • Różne kanały komunikacji (mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny).
 • Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych jak i niewerbalnych.
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi.
 • Strategie budowania pozytywnego nastawienia u słuchaczy.
 • Budowanie zaufania i sympatii u odbiorców.
 • Psychologiczne techniki wywierania wpływu na słuchaczy.
 • Jak osiągnąć oczekiwane rezultaty (co będzie prezentowane, kto będzie odbiorcą, czas, miejsce i sposób prezentacji).
 • Praca ze środkami wizualizacji.


METODY I TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ (16 godzin lekcyjnych).

 • Techniki rozpoczęcia szkolenia.
 • Metody i środki przekazywania wiedzy.
 • Wykład.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Odgrywanie ról.
 • Autotesty.
 • Dyskusja - wymiana doświadczeń.
 • Symulacje.
 • Burza mózgów.
 • Analiza przypadków.
 • Nagranie i analiza video.
 • Techniki podsumowań i badania efektywności szkoleń.


DYNAMIKA GRUPY (16 godzin lekcyjnych).

 • Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych.
 • Nawiązywanie kontaktu z grupą.
 • Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie.
 • Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości.
 • Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji.
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami słuchaczy.
 • Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.


OSOBISTE PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO (32 godziny lekcyjne) - nagrywanie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.

 • Weryfikacja ćwiczeń przygotowanych przez uczestników.
 • Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.
 • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.
 • W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe.
 • Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od grupy.


SPOTKANIA TEMATYCZNE


 • Uczestnicy podczas spotkań tematycznych zdobędą umiejętność przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.
 • W I etapie słuchacze poznają metody i techniki prowadzenia szkoleń z konkretnych tematów, a następnie sami, z pomocą dostępnych materiałów będą prowadzić poszczególne sesje szkoleniowe.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów: scenariusz szkolenia, prezentacje, materiały dla uczestników (krótki opis teoretyczny, ćwiczenia, zadania, testy - do wykorzystania podczas prowadzenia szkolenia). Wszystkie materiały dostępne będą w formie pisemnej oraz elektronicznej (na płycie cd).


I MODUŁ – COACHING (32 godziny lekcyjne).

CEL GŁÓWNY: Przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu.

PROGRAM I MODUŁU

 • Wprowadzenie w problematykę coachingu.
 • Menedżer w roli coacha.
 • Ocena potencjału pracownika.
 • Planowanie coachingu.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna podczas rozmowy z pracownikiem.
 • Przebieg procesu coachingowego.


II MODUŁ – NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (32 godziny lekcyjne).

CEL GŁÓWNY: Przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia szkoleń z zakresu negocjacji.

PROGRAM II MODUŁU

 • Wstęp do negocjacji.
 • Style i techniki negocjacyjne.
 • Aspekt ceny w negocjacjach.
 • Negocjacje przełamujące.
 • Sposoby nacisku negocjacyjnego.
 • Świadome kontrolowanie przebiegu negocjacji.
 • Trening sprawności negocjacyjnej.


III MODUŁ – PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY (32 godziny lekcyjne).

CEL GŁÓWNY: Przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży.

PROGRAM III MODUŁU

 • Metody budowania wewnętrznej motywacji jako podstawa osiągania sukcesów.
 • Etapy rozmowy sprzedażowej z klientem.
 • Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientami na etapie otwarcia sprzedaży.
 • Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta.
 • Wykorzystanie języka korzyści w procesie sprzedaży.
 • Zastrzeżenia i zamknięcia.

 

INFORMACJE I ZAPISY 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro obsługi studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przy ul. Bursaki 12.

Strona internetowa: https://wspa.pl/pl/studia-podyplomowe/trener-biznesu

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30.
tel. 81 452 94 74, e-mail: spd@wspa.pl

 

PROFESJONALNY COACHING

 

 

 

 

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu.   

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Rozwijanie kluczowych kompetencji coacha.

 • Poznanie i praktyczne przećwiczenie metod i narzędzi coachingowych.

 • Nabycie i doskonalenie umiejętności w  stosowaniu technik pracy z klientem.

 

DLA KOGO

Studia skierowane są do menadżerów, psychologów, trenerów, doradców i osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.

 

TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, podczas wszystkich spotkań uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności coachingowe. Stosowane metody: ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, mini-wykłady, autotesty, dyskusja, symulacje, analizy przypadków, nagrania video.

W ramach nabywania doświadczenia po zakończeniu studiów podyplomowych WSPA udostępnia nieodpłatnie absolwentom kierunku salę w celu przeprowadzania próbnych sesji coachingowych (sala udostępniana będzie bezpłatnie w okresie lipiec – wrzesień).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przeprowadzenie coachingu (egzamin praktyczny).

 

PROGRAM STUDIÓW

COACHING – WPROWADZENIE - 8 godzin

 • Coaching a inne formy wspierania rozwoju klienta.

 • Rodzaje i skuteczność coachingu.

 • Standardy i etyka w coachingu (kodeks etyczny ICF i Izby Coachingu).

 • Kompetencje coacha. 

 • Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach wg Roberta Diltsa.

 

STRUKTURA I PRZEBIEG SESJI COACHINGOWEJ – 40 godzin

 • Nawiązanie relacji z klientem - budowanie kontaktu i zaufania.

 • Zasady zawierania kontraktu.

 • Struktura sesji coachingowej według modelu GROW.

 • Narzędzia służące do określania stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza.

 • Pytania definiujące cele w pracy z klientem, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych.

 • Metody wspierające analizę zasobów klienta.

 • Zwiększanie motywacji do zmiany.

 • Techniki pobudzania kreatywności klienta w celu podejmowania skutecznych działań.

 • Projektowanie zadań rozwojowych dla coachee.

 • Ocena efektywności sesji i procesu coachingowego.

 • Interaktywna gra coachingowa.

 

NARZĘDZIA COACHINGOWE ZMIENIAJĄCE PERSPEKTYWĘ – 16 godzin

 • Praca z obrazem, metaforą, opowiadaniem/bajką, klockami, Story Cubes.

 • Samodzielne projektowanie gry na bazie dostarczonych narzędzi i gadżetów coachingowych.

 

METODY PRACY Z OGRANICZAJĄCYMI PRZEKONANIAMI – 32 godziny

 • Psychologia samokonceptu – budowanie konstruktywnych przekonań na temat własnej osoby.

 • Identyfikacja przekonań ograniczających klienta w drodze do realizacji celów i powstrzymujących podejmowanie skutecznych działań.

 • Metamodel – językowa struktura przekonań.

 • Techniki pracy z nieużytecznymi przekonaniami.

 • Wspieranie i wzmacnianie przekonań mobilizujących i motywujących do rozwoju.

 • Metastruktura przekonań wg Roberta Diltsa.

 • Wpływ stanów wewnętrznych na zmianę przekonań.

 • Autocoaching – praca z przekonaniami coacha.

 • Narzędzia w pracy z nawykami w myśleniu i działaniu.

 

TECHNIKI PRACY Z OBAWAMI I EMOCJAMI KLIENTA – 16 godzin

 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian.

 • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.

 • Metody zmiany stanu emocjonalnego.

 

COACHING NA GŁĘBSZYM POZIOMIE, CZYLI JAK SZUKAĆ POTENCJAŁU KLIENTA NA POZIOMIE WARTOŚCI, MISJI I TOŻSAMOŚCI – 32 godziny

Blok ten przewidziany jest jako praca na głębszym poziomie zaangażowania klienta. Istnieją takie sytuacje, kiedy Klient blokuje się w procesie, trudno jest mu zbudować motywację do zmiany lub wręcz przeciwnie będąc mocno zaangażowanym w proces nie może pójść dalej lub odpowiada poprawnie na pytania, a nie wykonuje głębszej pracy. Tego typu sytuacje są dobrą okazją do zaproszenia Klienta, do głębszego spotkania z samym sobą, poruszenia jego głębokiego potencjału, odszukania korowej motywacji do zmiany lub wytrwania w swoich postanowieniach.

 • Rozpoznawanie sytuacji trudnych w procesie – identyfikacja momentów do zaproszenia do głębszego poziomu pracy.

 • Praca z misją życiową – metody pracy nad podstawowymi wartościami klienta, odszukiwaniem korowej wartości, budowanie głębszego sensu działań.

 • Praca z tożsamością klienta – mocne pytania, praca nad poczuciem wartości, badanie ekologiczności celu i wpływu klienta na realizację własnych zamierzeń.

 • Rola zmiany perspektywy w poszukiwaniu możliwości łączenia sprzecznych dążeń.

 

COACHING GRUPOWY I ZESPOŁOWY – 16 godzin

 • Definicje, różnice i istota.

 • Możliwe zastosowania.

 • Struktury stosowane w pracy, metody i  narzędzia.

 • Sesja coachingu grupowego i zespołowego.

 

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA COACHINGOWE - 16 godzin

 • Techniki wykorzystywane w coachingu do pracy z klientem w zakresie: rozwoju i integracji osobowości, kreatywności, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, poprawy relacji z otoczeniem.

 • Ćwiczenie zaawansowanych narzędzi coachingowych w praktyce.

 • Trudne sytuacje w pracy coacha - jak sobie z nimi radzić?

 

ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH – SUPERWIZJA – 16 godzin

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro obsługi studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przy ul. Bursaki 12.

Strona internetowa: https://wspa.pl/pl/studia-podyplomowe/profesjonalny-coaching

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30.
tel. 81 452 94 74, e-mail: spd@wspa.pl

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

 

Opinie absolwentów studiów podyplomowych "Trener Biznesu"  


"To była jedna z najlepszych decyzji ostatnich lat. Świetnie zainwestowane środki, które bez wątpienia miały ogromne znaczenie na wielu płaszczyznach: własne poczucie wartości, płaszczyzna zawodowa, jak również prywatna. Studia, które prezentują nieszablonowe podejście - to nie standardowe wykłady i zaliczenia. Uczestnicy przez doświadczenie, liczne przykłady, współprowadzenie zajęć nabywają ogromną wiedzę i umiejętności. Na uwagę zasługuje kadra - świetni specjaliści, którzy prezentują różne style. Dzięki temu uczestnik ma możliwość wypracowania swojego indywidualnego stylu trenerskiego. Wszystkim niezdecydowanym gorąco polecam."

Joanna Świderska, styczeń 2019

"Uważam, że te studia potrafią wiele zmienić (na plus) zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Każdy, kto ma problem z komunikowaniem się z ludźmi, nie potrafi poradzić sobie ze stresem, boi się wystąpień publicznych, chciałby efektywnie zarządzać zespołem powinien zapisać się na Trenera Biznesu. Ja po roku widzę duż postępy w wielu sferach swojego życia i będę te studia polecał każdemu."

Michał Mysłowski, styczeń 2019

"Studia, które prowadzą do rozwoju osobistego, przewartościowania życia, zwrócenia uwagi na sprawy ważne i ważniejsze. Te studia pozwoliły mi odważyć się na zmianę życia, zmieniły moje spojrzenie na innych ludzi, pozwoliły mi bardziej akceptować siebie i innych. Najlepsza decyzja od wielu lat w moim życiu. Dzięki tym studiom nauczyłam się występować publicznie."

Dorota Trykacz, styczeń 2019

"Te studia zmieniają życie, Była to jedna z najlepszych decyzji ostatnich lat."

Karol Urbański Dyrektor Zarządzający, styczeń 2019

"Jeśli ktoś potrzebuje poukładania sobie na spokojnie procesów takich jak sprzedaż, negocjacje, czy wstępne informacje o coachingu to to są studia dla niego."

Krzysztof Maciąg, styczeń 2019

"Jestem przekonany, że studia mogę polecić każdemu, kto che rozwijać się jako trener, manager, ale też każdej osobie zainteresowanej pracą z ludźmi. Wszystkie zajęcia mogą rzutować na sprawy zawodowe, ale są też do wykorzystania w życiu prywatnym."

Wojciech Skorek, styczeń 2019

"Najlepszy czas i najlepsza inwestycja! Na każdy weekend spędzony na uczelni wyczekiwałam z niecierpliwością. „Przebierałam nogami” z ciekawości co tym razem nowego i inspirującego nam zafundujecie. Genialne prowadzenie, bezpośredni kontakt i poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć przekroczyło moje oczekiwania. Dziękuję za ten czas i cenną wiedzę, zapamiętam i wykorzystuję już w moim życiu i dzięki temu widzę pozytywne zmiany. Dziękuję i do zobaczenia, bo na pewno pojawię się u Was na kolejnych szkoleniach!"

Aneta Zwierz – Susz, czerwiec 2017

 

"Studia „Trener Biznesu” całkowicie zmieniły moje życie, prywatnie i zawodowo. Jestem teraz zupełnie innym, lepszym człowiekiem."

Adam Paluch, czerwiec 2017

 

"Najlepsza życiowa inwestycja. Znalazłam cel w życiu oraz poznałam metody jak go osiągnąć."

Marta Trzaszczka, czerwiec 2017

 

„TRENER BIZNESU” zmienia życie. Polecam każdemu! Świetny czas, świetni ludzie, świetny kierunek!"

Anna Paczyńska – Szadurska, czerwiec 2017

 

"Studia pozwoliły na moje szersze spojrzenie nie tylko na życie zawodowe, ale też na życie prywatne. Zdobyłam ogromną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale w większej części praktyczną. Horyzonty się poszerzają. Cele wyznaczone. Studia polecam w 100%."

Natalia Kamieniarz, czerwiec 2017

 

„Studia „Trener Biznesu” zmieniły moje życie. Przez rok pracy z Trenerami Małgosią, Patrycją, Beatą i Cezarym zmieniłem nastawienie do życia, poznałem swoje cele życiowe i teraz już wiem, że wszystko tak naprawdę zależy tylko ode mnie."

Grzegorz Zieliński, czerwiec 2017

 

"Najlepsze studia podyplomowe na jakich byłem. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny, angażujący i rozwijający. Czuć atmosferę wzajemnego zaufania oraz, że wszystko można zrobić oraz powiedzieć. Studia podyplomowe „Trener Biznesu” jest to najlepsza inwestycja w rozwój oraz przyszłość. Szkoda, że trwały tylko rok.”

Krzysztof Witowski, czerwiec 2017

 

"Wspaniali ludzie, wspaniale zainwestowany czas. Dziś rozumiem skąd np. bierze się sukces, wiem jak go osiągnąć. Mam bezpośredni wpływ na moje życie. Studia są bardzo dobrze zorganizowane, prowadzone przez profesjonalnych trenerów i bardzo doświadczonych. Każdy coś dla siebie zyskuje. Cennie spędzony czas!"

Agnieszka Jarosz, czerwiec 2017

 

"To najlepiej zainwestowane pieniądze i czas. Wspaniały, innowacyjny dla mnie proces prowadzenia studiów, angażujący ma maxa wszystkie osoby. Ogromna dawka pozytywnej energii."

Agnieszka Rychlik, czerwiec 2017

 

"Uważam, że każdy człowiek powinien w swoim życiu pójść na takie studia. Prowadzący są genialni i potrafią dotrzeć do głębi naszego zwyrodnienia. Uzmysławiają nam wiele rzeczy, zadają nam pytania, które my boimy się sobie zadać. Dla Ciebie, dla bliskich, dla pracy – Polecam!

Ewelina Janas, czerwiec 2017

 

"To są najlepsze moje studia. Bardzo wysoki poziom wiedzy. Polecam każdemu."

Marlena Guziejko, czerwiec 2017

 

"To najlepsza inwestycja w siebie! Dużo ćwiczeń i zajęć w grupach. Dużo nowej wiedzy. Dzięki tym studiom zmieniałam się na lepsze!"

Ewa Gawęcka, czerwiec 2017

 

„Decyzja o rozpoczęciu studiów podyplomowych na tym kierunku to jedna z najlepszych decyzji w życiu. To co dostałem, to o co jestem bogatszy - jest nieocenione. Mam tu na myśli zarówno zagadnienia merytoryczne, jak również szerszy życiowy aspekt otrzymanej energii. Małgosiu, Cezary - dziękuję i z pewnością do zobaczenia!."

Piotr Martyna, czerwiec 2016

 

„Jak do tej pory najlepsza decyzja w życiu zawodowym. Jeśli ktoś waha się czy opłaca się iść na studia podyplomowe to polecam "Trenera Biznesu"- nie żałuję ani złotówki, ani minuty poświęconej na uczestnictwo w tych studiach czy przygotowywanie do egzaminów (a jest ich dużo!:))”. Studia te przełamują stereotyp typowej "podyplomówki"- gdzie idzie się, aby tylko przechodzić rok i dostać papier. Tu dostaje się potężny pakiet wiedzy, umiejętności, przekonań, pozytywnej energii. Na pierwszych zajęciach gwarantowane pomieszanie w głowie :) Najlepiej spędzony rok! "

Weronika Zakrzewska, czerwiec 2016

 

„Studia te umożliwiły mi rozwój moich umiejętności, o których przychodząc na pierwsze zajęcia nie wiedziałam. Studia spowodowały, że czuję się teraz jak pełnoprawny trener, który jest przygotowany do tego zawodu. Bardzo dziękuję za ten czas, był on wartosciowy i wykorzystany w 100%."

Daria Więcek, czerwiec 2016

 

„To była bardzo dobra decyzja. Te zajęcia dały mi nie tylko konkretną wiedzę, ale też pozytywny kierunek na przyszłość. Dodatkowo mam poczucie, że dostałam narzędzie, które mogę doskonalić."

Renata Rebuś, czerwiec 2016

 

„Najlepiej przeprowadzone zajęcia w formie warsztatowej, w jakich brałem udział. Ogromna ilość wiedzy i pozytywnej energii, z którą można ruszać w życie."

Piotr Korniluk, czerwiec 2016

 

„Studia, które równie dobrze można nazwać grupą wsparcia :) Bardzo duzo pozytywnej energii i materiał, który przyda się w życiu osobistym i zawodowym."

Paweł Tukiendorf, czerwiec 2016

 

„Rewelacja! Strasznie motywujące i rozwijające."

Sebastian Pomiankiewicz, czerwiec 2016

 

„Bardzo ciekawe studia. Przychodząc na te studia bałem się wystąpień publicznych. Wychodząc na każdych zajęciach na forum grupy zyskałem pewność siebie i wiedzę, dzięki której mogę profesjonalnie prowadzić szkolenie."

Bartosz Zduniak, czerwiec 2016

 

„Wiedziałam, że idąc na studia zdobędę wiedzę, nie spodziewałam się, że one mogą zmienić moje życie – na lepsze, pełniejsze, ciekawsze”.

Małgorzata Gontarz

 

„Najlepsza decyzja w moim życiu. Studia pozwoliły mi na „wgląd” do własnego wnętrza oraz na to, żebym wszystko sobie poukładała zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Mega Doświadczenie.”

Joanna Niedźwiecka, czerwiec 2015

 

„Jeśli ktoś chce rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, sprawdzić się, przekonać czy idzie w dobrym kierunku w życiu zawodowym to musi koniecznie zapisać się na te studia – na pewno się nie zawiedzie. Dodatkowo dowie się też, jak skutecznie rozwijać cele, dbać o rozwój osobisty, myśleć pozytywnie i pracować nad przekonaniami. Mega doświadczenie, którego nie zapomnę do końca życia!”

Anna Jesionek, czerwiec 2015

 

„Pełen profesjonalizm i misja trenerów to poważny atut studiów.”

Ewelina Bereziewicz, czerwiec 2015

 

„Profesjonalnie przygotowane.

Struktura studiów świetnie zorganizowana.

Stawia się w nich na potencjał uczestników, bazuje na doświadczeniach.

Nową wiedzę można „przetrenować”. Stosunek prowadzących do uczestników : ciepły, otwarty.

Atmosfera sprzyjająca wchłanianiu wiedzy. Wspaniała integracja grupy.”

Justyna Kowalik, czerwiec 2015

 

„Świetny kierunek, super prowadzący zarówno merytorycznie, osobowościowo i pod względem doświadczenia. Można zyskać wiele umiejętności dzięki temu, że wszystkie zagadnienia są poparte zadaniami, ćwiczeniami. A całej nauce towarzyszy dużo pozytywnych emocji. Polecam.”

Magdalena Kępka, czerwiec 2015

 

„Polecam wszystkim. Ogromne zaangażowanie prowadzących. Życzliwość, dyscyplina trenerów. Nie były to studia z serii "lajtowych".

Trenerzy dbali o drobne szczegóły, które często stanowią o istocie pracy trenera. Bardzo dużo praktycznych ćwiczeń. Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Ale przede wszystkim dzielenie się własnym doświadczeniem z pracy trenerskiej, czyli wiedzą zupełnie niedostępną w książkach. Polecam!!!”

Leszek Zieliński, czerwiec 2015

 

„Trener Biznesu” to coś więcej niż studia. Spełnią oczekiwania najbardziej wymagających osób. Rozwijają na wielu płaszczyznach, przełamują schematy. Wzmacniają.”

Jan Puch, czerwiec 2015

 

„Studia bardzo rozwijające, dające wiedzę praktyczną i przygotowujące do zawodu trenera. Polecam każdemu, kto chce coś zmienić w swoim życiu tak zawodowym, jak i prywatnym! Dziękuję .”

Paulina Obszańska, czerwiec 2015

 

„Trener biznesu to najlepsza decyzja jaką podjęłam zapisując się na nie. Był to konstruktywnie spędzony czas. Mimo, że zajęcia są w weekend, to po całym tygodniu chce się na nie iść. Rewelacja. Polecam każdemu.”

Katarzyna Świątek, czerwiec 2015

 

Opinie Absolwentów poprzednich edycji dostępne w prawym górnym rogu strony!

 

Opinie absolwentów studiów podyplomowych "Profesjonalny Coaching"  


Studia bardzo rozwojowe, dzięku temu dokonały się zmiany w moim życiu zawodowym, ale i osobistym. Kadra bardzo rzetelna, wiadomości przekazane w sposób profesjonalny, z ogromnym zaangażowaniem.

Ewa Zakrzewska, czerwiec 2020r.

Studia podyplomowe oceniam bardzo dobrze. Profesjonalizm i otwartość osób prowadzących zajęcia przyczyniły się do ogromnego samorozwoju oraz poszerzenia horyzontów. Cieszę się, że podjęłam decyzję o uczestnictwie w tych studiach:)

Małgorzata Śmiech, czerwiec 2020r.

Bardzo profesjonalne podejście do zajęć, duża wiedza i doświadczenie prowadzących.

Robert Koza, czerwiec 2020r.

Kierunek bardzo mocno rozwijający. Pozwalający odkrywać nowe obszary, zmieniający persektywę. Podczas zajęć otworzyłam się na nowe możliwości, oraz przeanalizowałam swoje osobiste cele, które zostały dzięki temu osiągnięte. Polecam w 100%.

Sylwia Kozieł - Budka, Trener, czerwiec 2018 r.

Studia te są moją najlepszą inwestycją w siebie. Wspaniali prowadzący, którzy skupili się głównie na praktycznym wykorzystaniu teorii. Zajęcia bradzo intensywne, świetnie prowadzone, ciekawe.

Magdalena Stępień, czerwiec 2018 r.

Mam bardzo pozytywną opinię o studiach, dowiedziałam się i doświadczyłam jak dużo i szybko można zrobić mając jasno sprecyzowany cel. Świadomość swoich zasobów i umiejętności oraz akceptacja swojej indywidualności.

Barbara Rajtar - Poznańska, Lekarz, Psychoterapeuta, czerwiec 2018 r.

Zajęcia bardzo mi się podobały. Polecam każdemu, w każdym wieku i każdej branży. Narzędzia, które poznałam umacniają mnie (pomagają) zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym.

Eliza Rarak, Manager, czerwiec 2018 r.

Profesjonalna kadra, ogrom wiedzy, przyjazne nastawienie, polecam bo warto.

Paweł Cendrowski, Dyrektor handlowy, czerwiec 2018 r.

Bedę polecała te studia, ponieważ zmieniają życie człowieka. Zmienia się podejście do ludzi, postrzeganie ich zachowań. Zmiana perspektywy.

Marta Kott, Manager, czerwiec 2018 r.

Biorąc pod uwagę pasję i zaangażowanie Prowadzących oraz ich wysoki poziom merytoryczny i bogatą praktykę zawodową, mogę śmiało polecić ten kierunek wszystkim zainteresowanym coachingiem.

Łukasz Bereś, czerwiec 2018 r.

Bardzo dobrze przygotowane studia. Duży nacisk na praktykę. Duży plus za różnych prowadzących, którzy proponują różnorodne spojrzenia. W praktyce przećwiczona teoria, co daje pewność, gdy samemu stosuje się narzędzia.

Izabela Semeniuk, czerwiec 2018 r.

Na tle wielu opinii, które słyszałem o tego typu studiach od ich uczestników, te studia zasługują na "pełny pozytyw". Dają solidne warunki pracy nad sobą, rozwijania się w grupie  i z grupą. Dziękuję.

Dr hab. Konrad Klimkowski, Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, czerwiec 2018 r.

Studia przygotowują do pracy. Nie jest to kolejne miejsce, które ogranicza nas (teoria), jest to miejsce rozwoju. Praca nad sobą nie jest łatwa. To miejsce kompleksowego rozwoju i możliwości. Motywuje do działania.

Doradca zawodowy, Psycholog, czerwiec 2018 r.

Chętnie polecę znajomym ze względu na program studiów.

Renata Lewczuk - Michalak, czerwiec 2018 r.

Polecam. Studia bardzo interesujące, rozwojowe oraz podnoszące kompetencje. Profesjonalni trenerzy stworzyli super atmosferę.

Marcelina Kępka, czerwiec 2018 r.

Studia, które może rozpocząć każda osoba bez względu na stanowisko jakie zajmuje. Jeśli ktoś lubi pracę z ludźmi i nad sobą, to są to studia dla niego.

Anna Król, Dyrektor Oddziału Bankowego, czerwiec 2018 r.

Bardzo rozwijające, pozwoliły przepracować różne aspekty swojego życia, rozwiązać problemy, wykorzystać techniki / narzędzia w obecnej pracy zawodowej.

Magdalena Jezierska, czerwiec 2018 r.

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl