Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

ETAPY REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ


Szkolenia realizowane przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby proponowane usługi związane były ściśle ze specyfiką i profilem działalności zamawiającego - co skutecznie zwiększa ich efektywność. 

 

 

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ ODBYWA SIĘ WG NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW 


 

ETAP I – PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA 

 • wstępne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i oczekiwań Klienta (grupa docelowa, oczekiwane rezultaty),
 • poznanie profilu i specyfiki działalności zamawiającego,  
 • określenie celów szkolenia i dobór odpowiednich metod do ich realizacji,
 • przesłanie wstępnej oferty zawierającej zakres tematyczny szkolenia, stosowane metody szkoleniowe, wstępny harmonogram, proponowane metody ewaluacji szkolenia, warunki cenowe, inne informacje organizacyjne (proponowany termin, miejsce).

Po zaakceptowaniu wstępnych warunków zawartych w ofercie następuje podpisanie zamówienia. 

 

ETAP II – BADANIE I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

 • diagnoza kluczowych problemów Klienta w kontekście realizowanej usługi szkoleniowej, 
 • indywidualne konsultacje z osobą odpowiedzialną za realizację szkolenia ze strony Klienta,
 • doprecyzowanie celów i programu szkolenia,
 • dobór narzędzi badających efektywność szkolenia. 

 

ETAP III – PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH  

 • opracowanie materiałów i ćwiczeń szkoleniowych zgodnych z tematyką szkolenia, 
 • przygotowanie innych dokumentów związanych z realizacją szkolenia (ankiety oceny szkolenia, testy, listy obecności, plan szkolenia).

 

ETAP IV – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 

 • prowadzenie zajęć w formie warsztatowej, aktywizującej grupę do udziału w zajęciach. Podczas treningów uczestnicy rozwijają wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności, uczą się zachowań i postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu,
 • przeprowadzenie ankiet do oceny realizacji efektów szkolenia.

 

ETAP V – OCENA SZKOLENIA I OPIEKA POSZKOLENIOWA 

 • analiza wniosków z przeprowadzonego badania efektywności szkolenia,
 • przygotowanie raportu ewaluacyjnego i przesłanie do klienta,
 • udostępnienie bazy wiedzy, w celu wspierania procesu uczenia się i dalszego samokształcenia. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych i kontaktu – szczegółową ofertę przygotujemy na Państwa indywidualne zapytanie.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE


Techniki sprzedaży

Psychologiczne aspekty sprzedaży
Negocjacje handlowe

Trening profesjonalnej sprzedaży przez telefon
Automotywacja i inteligencja emocjonalna w biznesie
Profesjonalna organizacja pracy i zarządzanie czasem
Efektywne radzenie sobie ze stresem

Trening profesjonalnej prezentacji


ROZWÓJ OSOBISTY


Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Trening integracyjny
Efektywne radzenie sobie ze stresem

Profesjonalna organizacja pracy i zarządzanie czasem

Jak osiągać więcej? – Nowa psychologia sukcesu

Kobiety i mężczyźni – jak poprawiać jakość związków i osiągać większy sukces w porozumieniu?

 


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


Trening trenerów
Trening profesjonalnej rekrutacji
System ocen okresowych - motywująca rozmowa oceniająca
Assessment Centre - Trening Asesorów


UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE


Trening umiejętności menedżerskich
Coaching
Konstruktywne dochodzenie do porozumienia na drodze negocjacji
Automotywacja i inteligencja emocjonalna w biznesie
Profesjonalna organizacja pracy i zarządzanie czasem
Budowanie samodoskonalącej się organizacji i komunikacja w zespole
Efektywne radzenie sobie ze stresem

 

 

 

PROCEDURA REKLAMACJI


 1. Uczestnik szkolenia/Klient jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących danego szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia zajęć. 
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty listem poleconym, faksem, drogą e-mailową na adres: biuro@eipb.pl lub osobiście. 
 3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnych przypadkach, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających termin może ulec wydłużeniu. 
 5. Oceny zasadności wniesionej reklamacji rozpatruje właściciel firmy po sprawdzeniu realizacji usługi zgodnie ze stosowanymi procedurami w firmie. 
 6. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji Uczestnikowi/Klientowi przysługuje:
 • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi szkoleniowej, 
 • lub możliwość ponownego uczestnictwa w szkoleniu o tym samym zakresie w możliwie najbliższym terminie.

Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji przekazywana jest w formie pisemnej.

 

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl