Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

Projekt "Akademia Skutecznego Handlowca" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Akademia Skutecznego Handlowca” był realizowany przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników z województwa lubelskiego w zakresie sprzedaży.

 

 

Projekt obejmował BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, zarządzania czasem oraz stresem i kreatywności.


Projekt był realizowany w okresie 02.02.2009 – 31.01.2010.


Projekt  obejmował 6 cykli szkoleń. Przeszkolonych zostało 6 grup szkoleniowych – łącznie 72 osoby.


Uczestnikami projektu były osoby, które spełniały łącznie następujące warunki:

 • pracowały lub zamieszkiwały/były zameldowane na terenie województwa lubelskiego,
 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które chciały podnosić swoje kwalifikacje poza godzinami pracy i miejscem zatrudnienia.
 • zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.


TEMATYKA SZKOLEŃ


1. Nowa psychologia sprzedaży.
2. Trening profesjonalnych negocjacji.
3. Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem.
4. Uwalnianie potencjału własnego poprzez rozwój kreatywności.


PROGRAMY SZKOLEŃ


NOWA PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.
 

CELE SZKOLENIA


 • Zbudowanie w uczestnikach wiary w możliwość zwiększenia efektów działań w obecnych warunkach rynkowych, w oparciu o dotychczasowe umiejętności oraz stosowanie metod automotywacyjnych.
 • Przygotowanie uczestników do efektywnego doprowadzania do pozytywnej transakcji z klientem.
 • Zwiększenie profesjonalizmu w kontakcie z klientem poprzez:
 1. Wywołanie w sobie stanu pozytywnej motywacji i zaangażowania do intensywnej pracy w warunkach ostrej konkurencji,
 2. Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji z klientem i nauczenie zasad skutecznego porozumiewania się z klientem,
 3. Ćwiczenie głównych elementów procesu sprzedaży i tworzenie kreatywnych metod sprzedawania.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem.


GŁÓWNE ZAGADNIENIA


 • Psychiczne przygotowanie do sprzedaży.
 • Metody budowania wewnętrznej motywacji jako podstawa osiągania sukcesów.
 • Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientami na etapie otwarcia sprzedaży.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania sytuacji w komunikacji z trudnym klientem.
 • Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta.
 • Zastrzeżenia i zamknięcia.

 


TRENING PROFESJONALNYCH NEGOCJACJI

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.


CELE SZKOLENIA


 • Poznanie stylów negocjacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny.
 • Praktyczne przećwiczenie technik negocjacyjnych.
 • Przedstawienie skutecznych sposobów kontroli własnych emocji i wywierania wpływu na partnera negocjacji.


GŁÓWNE ZAGADNIENIA


 • Wstęp do negocjacji.
 • Style negocjacyjne.
 • Techniki negocjacji
 • Sposoby nacisku negocjacyjnego
 • Negocjacje przełamujące.
 • Aspekt ceny w negocjacjach.

 


ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.


CELE SZKOLENIA


 • Określenie mocnych i słabych stron w aktualnym sposobie organizacji czasu.
 • Poprawa organizacji i planowania pracy poprzez umiejętność ustalania priorytetów, ustalanie celów krótko – i długoterminowych.
 • Analiza i poznanie sposobów przeciwdziałania „złodziejom czasu”.
 • Presja czasu jako jeden z podstawowych stresorów – poznanie technik skutecznego radzenia sobie ze stresem.
 • Identyfikacja własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
 • Wypracowanie umiejętności godzenia stresu w pracy z życiem osobistym i stresu w życiu osobistym z pracą.
 • Lepsza kontrola nad stresem – minimalizowanie jego wpływu na nasze życie.
 • Poznanie technik zmiany stresu w energię do efektywnego działania.


GŁÓWNE ZAGADNIENIA


 • Znaczenie i postrzeganie czasu.
 • Metody organizowania czasu pracy.
 • Indywidualny plan efektywnego wykorzystania czasu.
 • Stres – drogowskazem do działania.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Czynniki wywołujące stres – autoanaliza.

 


UWALNIANIE POTENCJAŁU WŁASNEGO POPRZEZ ROZWÓJ KREATYWNOŚCI.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.
 

CELE SZKOLENIA


 • Rozwinięcie kreatywnych zachowań.
 • Poznanie i wykorzystanie narzędzi pozwalających rozwijać kreatywne podejście u siebie i innych.
 • Efektywne radzenie sobie ze zmianami.
 • Rozwijanie myślenia systemowego (umiejętność postrzegania sytuacji, zagadnień z innych punktów widzenia).


GŁÓWNE ZAGADNIENIA


 • Rozwijanie kreatywności - jogging mózgu.
 • Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
 • Łamanie zasad, schematów myślowych.
 • Kreatywne techniki rozwiązywania problemów - rozwijanie wrodzonej kreatywności (jak podwoić możliwości swojego mózgu?).Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym znajduje się na stronach www.efs.gov.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl