Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

„Celem wielu liderów jest sprawić, 

by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie.  

Celem wielkiego lidera jest sprawić, 

by ludzie lepiej myśleli o sobie.” 

                                             [C. Northcutt]

 

CEL AKADEMII MENADŻERA - doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 

DO UDZIAŁU W AKADEMII ZAPRASZAMY 


 • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli zarządzania (prezesi, dyrektorzy, kierownicy),
 • właścicieli firm,
 • osoby zainteresowana doskonaleniem umiejętności menadżerskich.

 

CZAS TRWANIA


Akademia obejmuje 48 godzin zajęć – dwa 3-dniowe spotkania - każde spotkanie po 24 godziny lekcyjne. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, gier. Podczas treningów uczestnicy uczą sie zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.

 

Terminy zjazdów:


Edycja (XXIV)

I spotkanie: 16 - 18 września 2024r. (poniedziałek - środa)

II spotkanie: 14 - 16 października 2024r. (poniedziałek - środa)

 

CELE AKADEMII


 • Rozwijanie osobowości sukcesu - pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.
 • Poprawienie efektywności kierowania ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania personelem.
 • Rozpoznanie własnego stylu kierowania i stylu kierowania najefektywniejszego dla zespołu.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w porozumiewaniu się i kierowaniu ludźmi.
 • Doskonalenie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do efektywniejszej pracy.
 • Poprawa przepływu informacji między pracownikami i przełożonymi.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia bieżącej i okresowej oceny efektywności pracy i realizacji zadań. 
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


I SPOTKANIE  

BUDOWANIE ZESPOŁU.

 • Co decyduje o sukcesie firmy? - 5 elementów budowania samodoskonalącego sie zespołu.
 • Wspólna wizja. Modele myślowe – przekonania dotyczące firmy i członków zespołu. Wspólne uczenie się. Myślenie systemowe. Rozwój osobisty. 
 • Rola przywódcy w organizacji.
 • Określenie własnego stylu kierowania - dopasowanie własnego stylu kierowania do zespołu i sytuacji zewnętrznej.
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania zespołu oraz usprawnianie osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.

 

TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE. 

 • Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji w zespole.
 • Zasady dobrej komunikacji w zespole.
 • Umiejętność zbierania i przekazywania informacji.
 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji w zespole i sposoby ich eliminacji.
 • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
 • Asertywne zachowanie szefa w relacjach z pracownikami.
 • Reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników.
 • Istota konfliktu - konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

MOTYWOWANIE - INSPIROWANIE LUDZI DO ROZWOJU I DZIAŁANIA.

 • Sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • Praktyczne aspekty coachingu i „feedbacku”.
 • Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów.
 • Zarządzanie i motywacja dostosowana do typu osobowości poszczególnych pracowników.

 

DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ. 

 • Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania.
 • Nieinwazyjne, konstruktywne delegowanie zadań.
 • Trudności, bariery w procesie delegowania.

 

WYKORZYSTANIE EMOCJI DO KIEROWANIA LUDŹMI.

 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania w zespole.
 • Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość  własnych możliwości i ograniczeń.
 • Empatia. Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Kontrolowanie własnych emocji w sytuacji stresujących rozmów, radzenie sobie z emocjami pracownika i manipulacją emocjonalną.
 • Techniki wpływu – wpływanie na emocje własne i innych osób.

 

II SPOTKANIE 

AUTOPREZENTACJA - SZTUKA ŚWIADOMEGO KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU W  SYTUACJACH WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH (ZEBRANIA, SPOTKANIA BIZNESOWE).

 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Pozytywna autoprezentacja – budowanie i wykorzystanie wizerunku w kontaktach biznesowych.
 • Etykieta ubioru służbowego.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna. Rola mowy ciała w profesjonalnej autoprezentacji.
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawa budowania wiarygodności.
 • Psychologiczne techniki wywierania wpływu na innych.
 • Mowy przywódcze – jak mówić do ludzi, by wzbudzić motywację.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i trudnymi sytuacjami podczas prezentacji (w tym z „trudnym” odbiorcą).
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne. 
 • Obrona przed presją i manipulacją.
 • Savoir - vivre w kontaktach zawodowych.

 

KLUCZOWE ASPEKTY HR DLA MENADŻERÓW – ZATRUDNIANIE, ROZWIJANIE I OCENIANIE.

REKRUTACJA, ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE, CZYLI OCENA OBECNEGO POTENCJAŁU ZESPOŁU  -  JAK DOBRAĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU

 • Cele, podobieństwa, różnice i możliwości wykorzystania Assessment i Development Centre. 
 • Kryteria oceny AC i DC.
 • Lista niezbędnych kompetencji podlegających ocenie m.in. umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, odporność na stres, motywacja do pracy, orientacja na rezultat, współpraca w grupie, kreatywność, umiejętność przekonywania i radzenia sobie z obiekcjami.
 • Narzędzia służące do oceny kompetencji zawodowych i osobowościowych metodą Assessment i Development Centre.
 • Rodzaje ćwiczeń (m.in. in basket, gry biznesowe, prezentacje, analiza zadania, dyskusja grupowa). Karty obserwacji pracownika, skale ocen – rodzaje, zalety i ograniczenia. 
 • Zadania symulacyjne z serii Assessment Centre  i Development Centre badające  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów.
 • Przeprowadzanie sesji Assessment i Development Centre. Interpretacja danych z sesji AC oraz DC.

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO – MOTYWUJĄCA ROZMOWA OCENIAJĄCA.

 • Miejsce programu rozwoju osobistego w polityce personalnej przedsiębiorstwa. - Najważniejsze cele i założenia PRO.
 • Ustalenie kryteriów ocen.
 • Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami.
 • Ocena potencjału pracownika - określenie obszarów wymagających wsparcia i rozwoju.
 • Systematyczne informowanie pracowników o tym jak oceniania jest efektywność ich pracy.
 • Schemat przebiegu rozmowy motywującej.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych (rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych).
 • Typowe błędy popełniane w trakcie oceny i sposoby ich eliminacji.
 • Uzgodnienie działań na przyszłość – zarządzanie nastawione na realizację celów biznesowych. Efektywne formułowanie i przekazywanie celów. Myślenie ukierunkowanie na cel. 
 • Motywowanie do realizacji celów określonych przez przełożonych.

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W GRUPIE - WYPRACOWYWANIE MĄDREGO POROZUMIENIA.

 • Istota konfliktu - konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Style negocjacyjne – zasady osiągania wyniku „obopólnej wygranej”.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • efektywnie zarządzać ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki kierowania zespołem,
 • skutecznie motywować pracowników do efektywniejszej pracy,
 • tworzyć pozytywne relacje z pracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu, 
 • skutecznie delegować zadania oraz radzić sobie z trudnościami podczas przekazywania zadań, 
 • przygotować i przeprowadzić efektywną rozmowę oceniającą z pracownikiem,
 • panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie będzie miało charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od ponad 22 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

MIEJSCE I TERMINY AKADEMII


XXIV edycja:

I spotkanie: 16 - 18 września 2024r. (poniedziałek - środa)

II spotkanie: 14 - 16 października 2024r. (poniedziałek - środa)

 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy - ul. Bartnicza 5 w Lublinie. 

Czas trwania: 2 spotkania 3-dniowe, po 24 godziny lekcyjne. Łączna liczba godzin szkoleniowych w ramach Akademii - 48 godzin.

Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach 9.00 - 15.45

 

HARMONOGRAM AKADEMII

I spotkanie 

I dzień

 9.00 - 10.30 - Budowanie zespołu.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Budowanie zespołu.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole. 

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Motywowanie.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Motywowanie.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Delegowanie i egzekwowanie zadań.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Delegowanie i egzekwowanie zadań.

 

III dzień

 9.00 - 10.30 - Wykorzystanie emocji do kierowania ludźmi.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Wykorzystanie emocji do kierowania ludźmi.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Techniki wywierania wpływu na ludzi.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Techniki wywierania wpływu na ludzi.

 

II spotkanie

I dzień

 9.00 - 10.30 - Autoprezentacja.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Autoprezentacja.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Autoprezentacja.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne. 

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Kluczowe aspekty HR dla menadżerów.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Kluczowe aspekty HR dla menadżerów.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Asessment i Development Centre.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Assessment i Development Centre. 

 

III dzień

 9.00 - 10.30 - Program rozwoju osobistego.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Program rozwoju osobistego.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Zarządzanie konfliktem.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Zarządzanie konfliktem.

 

 

CENA SZKOLENIA

Udział w dwóch spotkaniach (6 dni - 48 godzin lekcyjnych): 2900,00 zł netto = 3567,00 zł brutto.

Zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów - praktyków z zakresu psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • konsultacje z trenerami bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerami w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

Ilość miejsc ograniczona!


Szkolenie może być również zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego - na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, w siedzibie klienta lub w innym miejscu przez niego wskazanym. 

W razie dodatkowych pytań - prosimy o kontakt - tel. 81 532 21 76, e-mail: biuro@eipb.pl


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić  KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:

Edycja XXIV: wrzesień - październik 2024 <<DO POBRANIA>>

 

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć w dowolnej formie:

 • przesłać skan drogą elektroniczną na adres: biuro@eipb.pl
 • lub przesłać pocztą na adres: ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM SZKOLEŃ OTWARTYCH

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 


 • tel. 81 532 21 76
 • e-mail: biuro@eipb.pl

 

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW


Zajęcia praktyczne. Było super.

Maria Sławecka, 10 kwietnia 2024

Dużo praktycznych zadań. Wymiana doświadczeń z osobami z innych branży. Fajne, przemyślane zajęcia, dobrze ułożony plan.

Magda Jasik, 10 kwietnia 2024

Bardzo dobrze. Profesjonalnie, merytorycznie, trafnie.

Wojciech Newlacil, 10 kwietnia 2024

Szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika! Podczas zajęć najbardziej podobały mi się różne sposoby prezentowanych treści, przykłady z własnego doświadczenia, obszerne materiały.

Anna Kuras, 10 kwietnia 2024

Zdobytą wiedzę można od razu wprowadzić, dużo zajęć praktycznych, dzięki czemu szkolenie jest przydatne. 

Edyta Pietrzak, 10 kwietnia 2024

Uważm, że zdobyta wiedza pozwoli mi na lepsze zarządzanie zespołem w praktyce. Będę zwracała większą uwagę na aspekty, o których wcześniej nie miałam pojęcia.

Zofia Tomaszewska, 10 kwietnia 2024

Jasny, zwięzły przekaz poparty przykładam z życia lub praktycznymi. Było ciekawie i bardzo pouczająco. Szkolenie pozwoliło mi zrozumieć liczna aspekty życia. 

Marta Zięba, Kierownik ds. Sieci Aptecznych i wsparcia sprzedaży, Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

Warsztaty godne polecenia. Super prowadzący. Tematyka, forma, sposób prowadzenia na najwyższym poziomie. Zajęcia spełniły moje oczekiwania. Bardzo dobrze przeprowadzone. 

DR N. MED. Małgorzata Bartoszcze - Tomaszewska, właściciel Centrum Stomatologii Lardent, kwiecień 2023

Akademia Menadżera to wspaniała przygoda, która przybliża, przypomina, nakierowuje na właściwe ścieżki postępowania w zarządzaniu pracownikami.

Marta Rutkowska, Menadżer Centrum Stomatologii Lardent, kwiecień 2023 

Akademia Menadżera to sensownie spędzony czas. 

Magdalena Krawczyk, PDF Slawex Sp. z o.o., kwiecień 2023

Jestem bardzo zadowolona, wspaniali trenerzy z ogromną wiedzą, cudownym podejściem do uczestników. Wszystko było na bardzo wysokim poziomie. 

Iwona Sławińska, PDF Slawex Sp. z o.o., kwiecień 2023

Profesjonalne podejście do tematu szkolenia, widać wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. Podczas zajęć najbardziej podobało mi się: dobór zajęć, przerywniki, interakcja z grupą, zajęcia praktyczne. 

Tomasz Motyl, Menadżer Apteki, Apteka Pomocna, kwiecień 2023

Bardzo dobre, godne polecenia.

Waldemar Kwiatkowski, Dyrektor Handlowy, Hydroexpress, kwiecień 2023 

Bardzo super. 

Emilian Mazurek, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" S.A., kwiecień 2023

Świetnie spędzony czas. Niezliczona ilość przykładów i ćwiczeń, które w większości można wdrożyć do organizacji następnego dnia. Praca pokazała mi, że większość odpowiedzi na nurtujące zagadnienia znamy lub jesteśmy w stanie wypracować w ramach zespołu. 

Przemysław Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" S.A., kwiecień 2023

Nie jest to kurs ani szkolenie - to SPOTKANIE w bardzo życzliwym i wspierającym gronie. Spotkanie pełne treści merytorycznych niezbędnych do realizacji zadań kierownika. Forma, treść, tempo idealnie przystosowane do pracy z osobami zaangażowanymi i pragnącymi rozwijać się w swoich zawodowych rolach. Szczerze polecam!

Kamila Murat - Rycek, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, listopad 2022

Bardzo dużo życiowych tematów, sytuacji. Mogliśmy ćwiczyć w realnych sytuacjach. Mocne zaangażowanie uczestników. 

Maciej Baran, listopad 2022

Bardzo dobry kurs podnoszący kompetencje z zakresu zarządzania ludźmi.

Patryk Bakłanowski, PKO Ubezpieczenia, listopad 2022

Szkolenie, w którym miałam przyjemność wziąć udział pozwoliło mi zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, przeprowadzania rozmów motywacyjnych, prowadzenia negocjacji, jak również autoprezentacji i wystąpień publicznych. Wiedzę tę napewno wykorzystam na co dzień w mojej pracy, ale również w życiu osobistym. W szkoleniu najbardziej podobała mi się duża ilość ćwiczeń praktycznych, ogromna wiedza merytoryczna prowadzących, bardzo dobra organizacja. 

Justyna Grabiec - Brutkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, listopad 2022

Zajęcia w pełni profesjonalne, dające duże wsparcie i wiedzę w dalszej pracy zawodowej.

Jarosław Tomkowicz, PDF Slawex Sp. z o.o., czerwiec 2022

Bardzo ciekawy, wszechstronny program. Można się nauczyć elementów potrzebnych do codziennej pracy w roli menadżera. 

Jakub Szymula, PDF Slawex Sp. z o.o., czerwiec 2022

Super atmosfera, duża dawka informacji, nowe zadania do wdrożenia. 

Katarzyna Ciastoń - Dudek, czerwiec 2022

Bardzo przydatne szkolenie. Wiedza do wykorzystania w życiu prywatnym oraz zawodowym. MEGA POZYTYWNIE!

Joanna Kowalczyk, JG Group Sp. z o.o., październik 2021

Każdy powinien wybrać się na Akademię. Jest to coś niezwykłego! Merytoryczne przygotowanie trenerów, wiele praktycznych metod.

Maciej Mucha, październik 2021

Bardzo pozytywny przekaz, dużo przydatnych informacji.

Marek Dziuba, JG Group Sp. z o.o., październik 2021

Uwielbiam i chcę więcej:) Ciekawy sposób przekazu, odwołania do różnych historii, poczucie humoru prowadzących, otwartość, profesjonalizm, ciekawe ćwiczenia!

Małgorzata Śwital, Medisept Sp. z o.o., październik 2021

Szkolenie na wysokim poziomie. Wiedza przekazywana przez prowadzących wręcz perfekcyjna, przystępna dla odbiorcy oraz merytoryczna.

Agnieszka, Medisept Sp. z o.o., czerwiec 2021 

Szkolenie, które wniosło mnóstwo w moje życie zawodowe, świetnie spędzony czas - podsumowując godne polecenia.

Łukasz, Medisept Sp. z o.o., czerwiec 2021 

Bardzo dobrze przekazane informacje, konkretnie i na temat. Dużo ćwiczeń.

Barbara, Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., czerwiec 2021 

Bardzo dobra forma szkolenia.

Janusz, Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., czerwiec 2021 

Polecę na pewno to szkolenie. Uświadomiło mi, że menadżer to zawód polegający na pracy z ludźmi.

Patrycja, Medisept Sp. z o.o., czerwiec 2021 

Niezwykle kompetentni prowadzący i miła atmosfera. Duże kompetencje, wiedza i umiejętność przekazania wiedzy.

Małgorzata, listopad 2020

Opinia pozytywna, wiele przemyśleń w życiu zawodowym, a przede wszystkim prywatnym. 

Monika, listopad 2020

Bardzo profesjonalne przygotowanie, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki prowadzonym zajęciom można zdobyć wiedzę w bardzo szerokim zakresie nadzoru nad podległymi pracownikami, jak i współpracy z innymi.

Mariusz Pomorski, Sulzer Turbo Services Poland Sp. z o.o., wrzesień 2019

Dobre szkolenie zarówno dla początkujacych, doświadczonych i weteranów w kwestiach menadżerskich wszystkich branży. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, co z powodzeniem może zastosować w praktyce w swoich przedsiębiorstwach.

Konrad Michalik, Karya Sp. z o.o., wrzesień 2019

Bardzo dobre miejsce na mapie Lublina do przeżycia i treningu już nabytych umiejętności oraz kapitalne źródło do zaczerpnięcia nowych umiejętności (w praktyce) i wiedzy. POLECEM KAŻDEMU!

Waldemar Kalita, Karya Sp. z o.o., wrzesień 2019

Firma EIPB zgodnie ze swoją misją inspiruje do działania. Tak samo Akademia Menadżera - inspiruje każdego menadżera do pracy przede wszystkim nad samym sobą, żeby wszystkim się dobrze współnie pracowało.

Joanna Rzymowska, Mediki Sp. z o.o., październik 2018

Mocno inspirująca Akademia. Słowa z banera "inspirujemy do działania" to nie są puste słowa a Akademia daje tą moc.

Damian Cieślik, Ulamex Zbigniew Zientek, październik 2018

Wspaniali prowadzący, bardzo profesjonalne podejście. Dużo materiałów szkoleniowych.

Monika Wrona, Kierownik Działu Handlowego PPH "Wektor", grudzień 2017

Bardzo ciekawe, skuteczne i analityczne podejście do tematu zarządzania i nauki menadżerów.

Anna Cagiel, właściciel Consilium Design Anna Cagiel, grudzień 2017

Świetne szkolenie pod każdym względem! Na pewno będę polecać innym!

Justyna Liwińska, grudzień 2017

Super, polecam wszystkim!

Ewa Włodarczyk, PDF Slawex Sp. z o.o., grudzień 2017

Dużo wiadomości praktycznych do wykorzystania w pracy po szkoleniu. Poszerzenie horyzontów.

Katarzyna Wójcik, PDF Slawex Sp. z o.o., grudzień 2017

Naprawdę godne polecenia, dla każdego kto chce się rozwijać oraz osiągnąć stabilny cel w życiu.

Leszek Wojciechowski, Dyrektor Handlowy Bolarus S.A., październik 2017

Opinia jak najbardziej pozytywna. Misja firmy wykonana w 100%  - czuję się zainspirowana do działania.

Eliza Sławińska - Kloc, październik 2017

Przydatne szkolenie w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Otwiera oczy na wiele aspektów i wyjaśnia jak sobie z nimi radzić.

Mateusz Pasowicz, październik 2017

Bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział w warsztatach menadżerskich na wysokim poziomie i z radością podzielę się "owocami", które osiągnę budując samodoskonalącą się organizację dbającą o zdrowe społeczeństwo.

Wioletta Bereziewicz, październik 2017

„Akademia Menadżera” inspiruje do działania. Pozwala na usystematyzowanie wiedzy, określa kierunki działania menadżera na wszystkich szczeblach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozyskaną wiedzę można z powodzeniem wdrażać w działanie firmy. Cenne uwagi i wsparcie prowadzących, otwartość na uczestników. Szkolenie godne polecenia osobom, które szukają inspiracji do działania, rozwoju kompetencji menadżerskich.”

Aneta Hernas, Menadżer Ochrony Zdrowia, czerwiec 2017

Bardzo duża wiedza i doświadczenie osób prowadzących poparta ciekawymi przykładami trafiającymi do odbiorcy. Zdecydowanie praktyczne podejście do omawianych zagadnień, poparte bardzo dużą ilością ćwiczeń praktycznych.  Zdecydowanie polecam!

Agnieszka Trojnar, Project Menager, czerwiec 2017

Twórcza, rozwijająca, konkretna, ukierunkowana na cele i potrzeby uczestników.

Magdalena Piłat, czerwiec 2017

Najbardziej praktyczne i przydatne szkolenie, w którym miałam okazję uczestniczyć. Małgosia i Cezary dzielą się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także autorskimi narzędziami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia podczas kolejnych szkoleń EIPB.

Justyna Sprawka, Manager Ortomix, marzec 2017

Bardzo profesjonalni wykładowcy, zaangażowani i przekonujący. Ogromną wiedzę, którą posiadają, a która wynika z wieloletniego doświadczenia przekazują w sposób bardzo przystępny, nawet dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę na określonym stanowisku. Doskonale aktywizują grupę wywołując ogromne zainteresowanie całym programem szkoleniowym.

Marzena Rutkowska, Dyrektor Sprzedaży, HAL Allergy Sp. z o.o., marzec 2017

"Akademia Menadżera" nie tylko daje merytoryczną wiedzę w obszarze zarządzania, ale również wzmacnia poczucie pewności siebie. Dzięki temu cyklow szkoleń wykształciłam w sobie umiejętność kierowania ludźmi w sposób wspierający ich rozwój oraz motywację. Szczerze polecam każdemu menadżerowi - niezależnie od uzbieranych już lat doświadczenia. Dziękuję Wam!

Milena Kowalska, LCM Sp. z o.o., grudzień 2016

Szkolenie w ramach "Akademii" jest niezwykle inspirującą przygodą.

Karolina Kania, właścicielka GROW Karolina Kania, grudzień 2016

Super, polecam każdemu. Podczas zajęć mogłam odkryć swoje predyspozycje. Udoskonalić czas poświęcany na realizację zadań. Bardzo chętnie będę polecać zajęcia znajomym, ponieważ czas spędzony w "Akademii Menadżera" był doskonały.

Aneta Wróbel, LCM Sp. z o.o., grudzień 2016

Będę polecać swoim znajomym. Dajecie wiele praktycznych narzędzi do wykorzystania.

Eliza Pielacha, październik 2016

Super. Wrócę tu jeszcze!

Marcin Tokarz, Zastępca Prezesa Zarządu, PRO-MEN Sp.z o.o., październik 2016

 Praktyczna wiedza podana w atrakcyjnej formie. Plus za małe grupy. Dobrze opracowane materiały teoretyczne. Poświęcony czas na naukę nie jest czasem straconym.

Agnieszka Głażewska, PORTAL Krzysztof Głażewski, październik 2016

 Bardzo dobry kurs dla każdego menadżera.

Justyna Stachowicz, współwłaścicielka Hotelu Alter w Lublinie, październik 2016

Dokładnie to, czego oczekiwałem, a nawet dużo więcej! Bardzo polecam!

Krzysztof Głażewski, właściciel PORTAL Krzysztof Głażewski, maj 2016

Pełen profesjonalizm.

Marcin Prus, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe STARS Sp. z o.o., maj 2016

Polecam! Bardzo dobrze spędzone 6 dni.

Łukasz Ziętara, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe STARS Sp. z o.o., maj 2016

Polecam! Bardzo pomocne i przydatne szkolenie. Dużo informacji do wprowadzenia w życie!

Wojciech Wiśniowski, Medi - Sept Sp. z o.o., maj 2016

Bardzo merytoryczne i profesjonalne szkolenie. Moduły szkoleniowe można szybko wdrożyć w praktyce w każdym biznesie. Podana wiedza daje dużą przewagę konkurencyjną na rynku. Gorąco wszystkim polecam.

Marek Biernat, Dyrektor ds. Rozwoju i Techniki, Edbak Sp.z o.o., listopad 2015

Szkolenie  inspirujące do zmian i działania.

Ilona Gac, Edbak Sp. z o.o., listopad 2015

Akademia Menadżera jest niezbędnym szkoleniem w pracy osób na kierowniczych stanowiskach. Pozwala na osobisty rozwój, zwrócenie uwagi na ważne aspekty codziennego życia, podejmowanie decyzji i motywowania zespołu.

Michał Strzelec, Edbak Sp. z o.o., listopad 2015

Bardzo przydatne szkolenie poruszające zagadnienia i tematy, które można wykorzystać w pracy, ale i w życiu osobistym. Zdecydowanie polecam.

Krzysztof Sawicki, Medi - Sept Sp. z o.o., listopad 2015

Konstruktywne, merytoryczne szkolenie. Zagadnienia, które zapadają w pamięć.

Urszula Dębińska, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o., listopad 2015

Polecam wszystkim, którzy chcą zastanowić się nad swoimi problemami, które spotykają w pracy.

Agnieszka Tomczyk, Edbak Sp. z o.o., listopad 2015

Bardzo rozbudowane szkolenie, mające logiczny ciąg prowadzący z jednego zagadnienia do następnego. DZIĘKUJĘ.

Robert Bednarek, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o., listopad 2015

Bardzo konstruktywne i merytoryczne szkolenie, pozwalające efektywnie zarządzać sobą i swoimi współpracownikami.

Michał Kowalczyk, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o., listopad 2015

Szkolenie merytoryczne, prowadzone przez kompetentne osoby, umożliwiające zmianę życia na lepsze, lepsze poznanie siebie, lepsze poznanie innych. Nie należy żyć w kloszu swojego ja przez całe życie. Świetna zabawa.

Grzegorz Gromadzki, Medi - Sept Sp.z o.o., listopad 2015

Bardzo inspirujące.

Małgorzata Śnieżyńska, Prezes Zarządu Nasza Apteka Sp. z o.o., czerwiec 2015

Nowe spojrzenie na poruszane problemy, poznanie nowych metod (Disney).

Zbigniew Wójtowicz, czerwiec 2015

Zdecydowanie dobrze poświęcony czas w trakcie szkoleń organizowanych przez Akademię, uświadomił mi jak „małe rzeczy” związane z naszym zachowaniem wywierają ogromny wpływ na drugiego człowieka. Wspomniane  „oświecenie” nie byłoby możliwe, gdyby nie profesjonalizm i umiejętności prowadzących.

Rafał Topolski, Saggitarius Sp. z o.o., czerwiec 2015

Profesjonalnie przygotowane. Ogromna wiedza i doświadczenie. Wysoka umiejętność przekazania wiedzy.

Wojciech Tymoszyński, Nasze Apteki Sp. z o.o., czerwiec 2015

Bardzo dobra atmosfera podczas pracy, stworzenie poczucia bezpieczeństwa i przyjazne nastawienie na uczestnika.

Marta Kasprzyk, Curate Sp. z o.o., czerwiec 2015

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl