Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH przedsiębiorstw z siedzibą na terenie całej Polski z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (PKD Sekcja Q – Dział 86, 87, 88) i obejmuje m.in. 

 • szpitale oraz przychodnie ogólne i specjalistyczne,
 • apteki przyszpitalne,
 • prywatne gabinety lekarskie,
 • prywatne gabinety dentystyczne,
 • fizjoterapeutów.

 

CEL SZKOLENIA


Doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania organizacją medyczną. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego rozwoju swoich kompetencji w oparciu o techniki coachingowe i trenerskie, nauczymy jak skutecznie motywować pracowników do efektywniejszej pracy oraz tworzyć pozytywne relacje z pracownikami i rozwijać elastyczną, otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA


TRENER I COACH W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ – WPROWADZENIE.

 • Kluczowe kompetencje trenera w sektorze zdrowia.
 • Kluczowe kompetencje coacha w sektorze zdrowia.
 • Sytuacje w organizacji medycznej wymagające zastosowania roli trenera i roli coacha.
 • 5 elementów budowania samodoskonalącej się organizacji medycznej.
 • Rodzaje i skuteczność coachingu w organizacji medycznej.
 • Korzyści z zastosowania coachingu w sektorze usług medycznych zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów (skuteczniejszy przepływ informacji, większe poczucie troski o pacjenta, klarowne wyrażanie potrzeb i oczekiwań obu stron).
 • Poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach. Coaching operacyjny, menedżerski a coaching holistyczny, wielopoziomowy.
 • Podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów. Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
 • Pytania definiujące cele własnego rozwoju, wybór narzędzi adekwatnych do swoich potrzeb oraz potrzeb rozwojowych współpracowników.
 • Jak dobierać działania do skutecznego realizowania celów na danym stanowisku w organizacji medycznej?
 • Metody zwiększające motywację do pracy.

 

INNOWACYJNE TECHNIKI KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ.

 • Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji w zespole.
 • Zasady dobrej komunikacji ze współpracownikami.
 • Umiejętność zbierania i przekazywania informacji.
 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji w zespole i sposoby ich eliminacji.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników.
 • Techniki pobudzania kreatywności zespołu w celu podejmowania skutecznych działań zawodowych.
 • Zwiększenie motywacji własnej do zmian i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.
 • Metoda Walta Disney’a – jak skutecznie wykorzystać model zarządzania Disney’a do pracy w twojej organizacji?
 • Cykl PDCA przy wdrażaniu nowych procesów lub strategii w organizacji oraz standaryzowaniu tych procesów.

 

TRENER W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ - METODY I NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE POTENCJAŁ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW.

 • Ocena potencjału pracownika - określenie obszarów wymagających wsparcia i rozwoju.
 • Systematyczne informowanie pracowników o tym jak oceniania jest efektywność ich pracy.
 • Model Kena Blancharda – fazy rozwoju pracowników.
 • Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji zadań adekwatnie do kompetencji i osobowości pracownika, stanowiska pracy i przyjętego planu wdrożenia.
 • Podział i delegowanie zadań między członkami zespołu.
 • Praktyczna, interaktywna gra coachingowa pozwalająca rozwiązywać konkretne sytuacje kryzysowe w organizacji i przygotowująca do nowych wyzwań stojących przed nią.
 • Przygotowanie do prowadzenia szkoleń, zebrań - planowanie i projektowanie szkoleń, zebrań.
 • Umiejętności autoprezentacji i prezentacji podczas wystąpień.
 • Dynamika grupy – praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą. Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników.

 

NARZĘDZIA COACHINGOWE WSPIERAJĄCE PRACOWNIKÓW W REALIZACJI CELÓW ZGODNYCH Z MISJĄ ORGANIZACJI.

 • Analiza mocnych i słabych stron w organizacji medycznej.
 • Misja organizacji szansą na budowanie zaangażowania pracowników.
 • Autoanaliza procesu identyfikacji pracowników z misją i strategią organizacji medycznej.
 • Definiowanie celów zgodnie z wartościami jakimi kieruje się organizacja.
 • Narzędzia w pracy z nawykami – barierami ograniczającymi możliwość realizacji celów spójnych z misją organizacji.
 • Sytuacje kryzysowe w organizacji medycznej – jak sobie z nimi radzić?
 • Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych źródeł kryzysu oraz obszarów do rozwiązania.
 • Istota konfliktu – konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Przekonania ograniczające i powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.
 • Techniki pracy z nieużytecznymi przekonaniami.
 • Wspieranie przekonań mobilizujących i motywujących do rozwoju.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:


 • prawidłowo zidentyfikować i analizować mocne i słabe strony organizacji,
 • prawidłowo wyznaczać cele własnego rozwoju oraz określać sposoby ich realizacji, skutecznie pozyskiwać informacje do oceny sytuacji kryzysowej, potrafili zidentyfikować zewnętrzne i wewnętrzne źródła kryzysu i obszary, na które kryzys ma bezpośredni wpływ,
 • identyfikować swoje słabe i mocne strony w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową w organizacji sektora ochrony zdrowia. Przyjmować na siebie rolę konsekwentnego przywódcy, podejmując decyzje oparte na faktach i dowodach.
 • opracować plany naprawcze, określając możliwe do wystąpienia ryzyka, działania zapobiegające ich wystąpieniu i minimalizujące ich wpływ na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia oraz konieczne zasoby do ich wdrożenia,
 • spokojnie i precyzyjnie wyjaśniać sytuację kryzysową współpracownikom i komunikować podjęte decyzje, przyjmując na siebie odpowiedzialność za ich wdrożenie i konsekwencje.
 • wyznaczać role i zadania adekwatnie do przyjętego planu wdrożenia, kluczowych kompetencji współpracowników i posiadanych zasobów.

 

METODY SZKOLENIOWE


Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu. 

Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod: 

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • odgrywanie scenek,
 • analiza przypadków.

 

PROWADZĄCY


http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/62726556927d2ae91ee63ecf2d05f2ca750d1198.pngMAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne.

Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu.

Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych.

Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych.

Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć.

Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu.

Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

http://www.eipb.pl/uploads/media/news/0001/01/e4182eadb11238c082ed021ba098c5d6bac176d8.pngCEZARY FRYSZKIEWICZ – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji.

Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy.

Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń.

Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji.

W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji.

Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA


Szkolenie zostanie przeprowadzone w cyklu: 3 spotkania po 2 dni szkoleniowe.

Łączna ilość godzin szkoleniowych – 42 godziny (6 dni po 7 godzin, 9.00 – 16.00).

 

TERMINY 


I spotkanie: 23 – 24 kwietnia 2021 (piątek – sobota)

II spotkanie: 14 – 15 maja 2021 (piątek – sobota)

III spotkanie: 11 - 12 czerwca 2021 (piątek – sobota)

 

Miejsce szkolenia: siedziba Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu, ul. Bartnicza 5, Lublin

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA (dotyczy każdego dnia szkoleniowego) 

9.00 - 10.30 - Zajęcia szkoleniowe. 

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.15 - Zajęcia szkoleniowe. 

12.15 - 12.45 - przerwa kawowa

12.45 - 14.15 - Zajęcia szkoleniowe. 

14.15 - 14.30 - przerwa kawowa

14.30 - 16.00 - Zajęcia szkoleniowe. 

 

KOSZT SZKOLENIA (bez dofinansowania): 4725,00 zł netto = 5811,75 zł brutto

KOSZT SZKOLENIA (z 80% dofinansowaniem): 945,00 zł netto = 1162,35 zł brutto

 

Zapewniamy:

 • udział w 3 spotkaniach 2-dniowych (łącznie 42 godziny zajęć);
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenerów - praktyków z zakresu coachingu i psychologii biznesu;
 • materiały szkoleniowe;
 • całodzienny serwis kawowy;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • konsultacje z trenerem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia;
 • dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się. 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


Zgłoszenie na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=905820 i po podpisaniu umowy z Operatorem. 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 81 532 21 76, lub e-mail: biuro@eipb.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl