Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

 Projekt "Zawodowo - Bezstresowo" współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Zawodowo - Bezstresowo" współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Zawodowo – Bezstresowo” był realizowany przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

 

Celem projektu było podniesienie efektywności pracy poprzez obniżenie poziomu stresu wśród pracowników w województwie lubelskim.
 

 

 

Projekt obejmował BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem oraz kreatywności.


Projekt był realizowany w okresie 02.02.2009 – 30.01.2010.

 

Przeszkolonych zostało 6 grup szkoleniowych – łącznie 72 osoby.


Uczestnikami projektu były osoby, które spełniały łącznie następujące warunki:

 • pracowały lub zamieszkiwały/były zameldowane na terenie województwa lubelskiego,
 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które chciały podnosić swoje kwalifikacje poza godzinami pracy i miejscem zatrudnienia.
 • zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.


TEMATYKA SZKOLEŃ

1. Trening skutecznego radzenia sobie ze stresem.
2. Zarządzanie sobą w czasie.
3. Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna.
4. Trening kreatywnego myślenia.

Każda osoba uczestniczyła w cyklu 4 szkoleń. Po zakończeniu całego cyklu uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkoleń.

 

PROGRAMY SZKOLEŃ

TRENING SKUTECZNEGO RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.


CELE SZKOLENIA


 • Poznanie mechanizmu stresu.
 • Identyfikacja własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami w pracy.
 • Lepsza kontrola nad stresem – minimalizowanie jego wpływu na nasze życie.
 • Refleksja nad jakością własnego życia – lepsze rozumienie siebie.


PROGRAM SZKOLENIA

POJĘCIE STRESU.

 • Stres – mój wróg czy przyjaciel?
 • Reakcje na stres. Mechanizm stresu.
 • Źródła stresu zawodowego.
 • Zapobieganie stresowi i radzenie sobie w kryzysach
 • Dlaczego się stresujemy i jak to zmienić?
 • Rola samoświadomości.
 • Strefy komfortu.

ZAPOBIEGANIE STRESOWI.

 • Model zdrowego życia, higiena wewnętrzna.
 • Osobowość odporna na stres.

ODDECH JAKO NARZĘDZIE SAMOPOZNANIA I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Rola oddechu w naszym życiu.
 • Cztery obszary naszej psychiki i różne rodzaje oddechu.
 • Praktyczne antystresowe ćwiczenia oddechowe.

JOGA W BIURZE I NIE TYLKO.

 • Rola kontaktu z ciałem i emocjami.
 • Ruch, praca z ciałem, ćwiczenia praktyczne.

"FILOZOFIA KAIZEN" - SUKCES BEZ STRESU.

 • Rola umysłu w procesie powstawania stresu.
 • Trzy mózgi człowieka.

MECHANIZM STRESU OD ŚRODKA - ROLA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 • Kryzys i co wtedy? Praca z obszarami stresu.
 • ABC emocji.
 • Integracja oddechem.
 • Punkty mocy w pracy i w codziennym życiu.

ZDROWA POZYTYWNA POSTAWA ŻYCIOWA.

 • Relaksacja, twórcza wizualizacja.
 • Samoobserwacja, równoważenie ciała, emocji i myśli.
 • Sztuka obecności, medytacja na co dzień.

 


ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.
 

CELE SZKOLENIA

 • Określenie mocnych i słabych stron w aktualnym sposobie organizacji czasu.
 • Poprawa organizacji i planowania pracy poprzez umiejętność ustalania priorytetów, ustalanie celów krótko – i długoterminowych.
 • Analiza i poznanie sposobów przeciwdziałania „złodziejom czasu”.
 • Ustalenie indywidualnego planu efektywnego wykorzystania czasu.


PROGRAM SZKOLENIA

ZNACZENIE I POSTRZEGANIE CZASU.

 • Czas jako zasób - wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem.
 • Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.
 • Postawy wobec życia i czasu.
 • Ograniczenia i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem.
 • Identyfikacja podstawowych problemów i trudności w zarządzaniu czasem, konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji.

METODY ORGANIZOWANIA CZASU PRACY.

 • Analiza własnej pracy, ustalanie celów i kluczowych obszarów działalności.
 • Systemy planowania i kontrolowania czasu.
 • Rejestr czasu, umiejętność ustalania priorytetów, plany krótko- i długoterminowe.
 • Praktyczne wykorzystanie najważniejszych zasad inwestowania swojego czasu. Skuteczny harmonogram dnia. Porządkowanie zadań wg ich wartości (ważność a pilność).

CELE.

 • Analiza własnej pracy, ustalanie celów i kluczowych obszarów działalności.
 • Myślenie ukierunkowane na cel.
 • Decyzje i wyznaczanie celów.
 • Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
 • Ustalanie priorytetów.

INDYWIDUALNY PLAN EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA CZASU.

 • Identyfikacja i eliminacja „pożeraczy czasu”.
 • Pokonywanie tyranii „spraw nie cierpiących zwłoki”.

 

ASERTYWNOŚĆ I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA.
Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.


CELE SZKOLENIA

Zwiększenie zdolności bardziej zrozumiałego prezentowania swoich opinii, przekonań, myśli.

 • Uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w komunikacji.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania praw psychicznych, przy pomocy, których można wpływać na własne myśli, zwiększając znacząco swoje sukcesy w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Rozwijanie umiejętności obrony własnych praw, realizacji celów i potrzeb, szczerego wyrażania uczuć i myśli przy jednoczesnym szanowaniu praw i zachowaniu szacunku dla innych ludzi.


PROGRAM SZKOLENIA

TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.

 • Trening umiejętności aktywnego słuchania.
 • Koncentracja na interesach a nie stanowiskach jako klucz do budowania porozumienia.
 • Sztuka stawiania skutecznych pytań.
 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji (m.in. Uogólnianie, osądzanie, moralizowanie, pocieszanie).
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.

WEWNĘTRZNE TAKTYKI KOMUNIKACJI.

 • Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości.

ROZPOZNAWANIE STYLÓW ZACHOWAŃ.

 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości.

ROZWIJANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH.

 • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
 • Obrona swoich praw (granic), sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami i wkraczaniem na nasze terytorium psychologiczne.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny.
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań.
 • Rozumienie potrzeb innych ludzi i ich granic psychologicznych.
 • Techniki asertywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku.
 • Asertywne wydawanie poleceń.

 

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA.

Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych.


CELE SZKOLENIA


 • Rozwinięcie kreatywnych zachowań.
 • Poznanie i wykorzystanie narzędzi pozwalających rozwijać kreatywne podejście u siebie i innych.
 • Efektywne radzenie sobie ze zmianami.
 • Rozwijanie myślenia systemowego (umiejętność postrzegania sytuacji, zagadnień z innych punktów widzenia).


PROGRAM SZKOLENIA


ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI - JOGGING MÓZGU.

 • Dlaczego warto dążyć do osiągnięcia wysokiej sprawności umysłowej?
 • Jak uczyć się łatwiej, szybciej i z większą radością?
 • Wpływ negatywnych wrażeń na funkcjonowanie umysłu – jak pozbywać się przestarzałych i przykrych informacji?
 • Zalety zwiększonej wydolności umysłowej.

ŁAMANIE ZASAD, SCHEMATÓW MYŚLOWYCH.

 • Przezwyciężanie barier w twórczym rozwiązywaniu problemów: widzenie inaczej, osłabienie wewnętrznej cenzury, twórcza samoocena, tworzenie właściwego klimatu w grupie.
 • Metody generowania nowych pomysłów – odkrywanie nowych wymiarów myślenia.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Jak uwalniać własny potencjał?
 • Sztuka zadawania nowych pytań - pobudzanie własnego potencjału umysłowego.
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów poprzez zadawanie „dobrych” pytań.

SAMODOSKONALENIE SIĘ (CO MOZNA ZMIENIĆ, A CO WARTO ZMIENIAĆ).

 • Motywowanie siebie do zmian.
 • Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty?
 • Drogi osobistego rozwoju.
 • Kreatywne techniki rozwiązywania problemów - rozwijanie wrodzonej kreatywności (jak podwoić możliwości swojego mózgu?).

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym znajduje się na stronach www.efs.gov.pl

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

  Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
 • 81 532 21 76
 • 81 532 21 76
 • info@eipb.pl