Inspirujemy do działania.

"Wszystko, co umysł stworzy i w co uwierzy,
człowiek może zrealizować."
Napoleon Hill

Z przyjemnością informujemy, że w marcu 2007 r. zakończyliśmy realizację projektu szkoleniowego "Budowanie samodoskonalącej się firmy - MASPEX 2006", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Projekt był realizowany w ramach Programu SPO RZL 2004 - 2006, Priorytet 2. Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Schemat a. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.


Projekt adresowany był do pracowników firmy Maspex Wadowice: przedstawicieli handlowych oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy poprzez nauczenie i motywowanie pracowników na wszystkich szczeblach do świadomego rozwijania pięciu elementów:
1. Rozwoju osobistego - indywidualnego dążenia pracowników do nieustannego doskonalenia się, automotywacji.
2. Pracą nad przekonaniami - umiejętnością identyfikacji, analizy lub zmiany przekonań, nawyków związanych z pracą i firmą na takie, które sprzyjają jej rozwojowi.
3. Wspólnej wizji - jasno przedstawionego, konkretnego celu firmy, który skłania pracowników do ciągłego uczenia i doskonalenia się oraz jednoczy ich wysiłki we wspólnym tworzeniu przyszłości.
4. Zespołowego doskonalenia się - umiejętność  wykorzystania łącznego  potencjału  intelektualnego  zespołu, który  jest  większy  niż  suma  potencjałów jego pojedynczych członków. Praca nad metodami efektywniejszej współpracy, współdziałania, zrównoważonej komunikacji interpersonalnej.
5. Myślenia  systemowego  - przejście od analityczego sposobu myślenia do zdolności myślenia w kategoriach całości zjawisk, struktur - uczenie się w jaki sposób rozpoznawać konsekwencje wybranych przez nas działań oraz porównywać je ze sobą.


Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.int.


 

  

 

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

    Europejski Instytut Psychologii Biznesu
  • ulica Bartnicza 5; 20-810 Lublin
  • 81 532 21 76
  • 81 532 21 76
  • info@eipb.pl